Barnehagens læringskulturer – underveis mot vekslende læringshorisonter.

Forfatter
Berge, A.
Kilde
I: Vist, T. & Alvestad, M. Læringskulturer i barnehagen. Flerfaglige forskningsperspektiver (s.44-66). Cappelen Damm Akademisk.
År
2012
ISBN
9788202350161

Formål

Formålet med studiet er at finde ud af, hvilke udfordringer og muligheder enkelte dagtilbud i Norge har i forhold til at ruste børnene til et livslangt læringsforløb. Forfatteren stiller spørgsmål om, hvordan dagtilbuddet forstås som læringskultur, og på hvilke måder dagtilbuddet møder forventningerne om at styrke sin rolle som arena for læring og forberede børn til fremtidig skolegang.

Resultat

Pædagogerne i studiet udtrykker en usikkerhed omkring udviklingen af en læringskultur i dagtilbuddet, og undersøgelsen konkluderer, at det er vanskeligt for dagtilbuddene at arbejde med en læringskultur, der er knyttet til at uddanne barnet. Undersøgelsen viser, at pædagogernes forståelse og tænkning omkring indhold og metoder i dagtilbuddet har ændret sig de sidste par år. Undersøgelsen viser, at pædagogerne er udfordret i forhold til at tænke læring ud fra to perspektiver. På den ene side i et traditionelt lys med fokus på børnenes leg, dvs. et her-og-nu-perspektiv, og på den anden side i et fremtidsperspektiv med fokus på viden og færdigheder og børnenes skoleparathed. De seneste års ændringer i dagtilbuddet har betydet, at pædagogerne har fået mere fokus på sidstnævnte, dvs. børnenes faglige progression. Pædagogerne er positive i forhold til omverdenens stigende opmærksomhed på dagtilbuddenes arbejde, men de udtrykker samtidig bekymringer, der angår børnenes muligheder for læring gennem leg. Pædagogerne oplever, at de er splittede mellem en traditionel forståelse af dagtilbuddet og dagtilbuddet som en del af skolekulturen.

Design

Datamaterialet udgøres af interviews med fire pædagoger og fem skolelærere. Pædagogerne og lærerne har netop gennemført et projekt om samarbejde mellem dagtilbud og skole. Datamaterialet tager udgangspunkt i, at pædagogerne og lærerne er blevet spurgt, om deres samarbejde har ført til ændringer i deres syn på læring og arbejdet med læring i dagtilbuddet. De blev også spurgt, hvorvidt samarbejdet har ført til ændringer i læringsaktiviteter i dagtilbuddet. Analysen af data er en beskrivelse af og refleksion over disse to spørgsmål, hvori der er anvendt en hermeneutisk metode. Tre kategorier udledes fra datamaterialet, henholdsvis (1) vekslende læringshorisonter, (2) skærpet fokus på mål, viden og færdigheder og (3) dagtilbuddets læringskultur, tradition og forventning.

Referencer

Berge, A. (2012). Barnehagens læringskulturer – underveis mot vekslende læringshorisonter. I: Vist, T. & Alvestad, M. Læringskulturer i barnehagen. Flerfaglige forskningsperspektiver (s.44-66). Cappelen Damm Akademisk.

Opdragsgiver

uoplyst