Kindergarten teachers’ account of their developing mathematical practice.

Forfattere
Erfjord, I.
Hundeland, P.S.
Carlsen, M.
Kilde
ZDM Mathematics Education 44, 653-664.
År
2012

Formål

Studiet er del af et større forskningsprojekt, der omfatter pædagoger og lærere på alle uddannelsesniveauer fra dagtilbud til gymnasium. I dette konkrete projekt er formålet at arbejde sammen med dagtilbudspædagoger og støtte dem i deres bestræbelser på at forbedre deres praksis samt tilbyde dem nogle muligheder for at udvikle deres matematiske og didaktiske kompetencer. Derudover har studiet til formål at få indblik i, hvordan pædagoger tager højde for den matematiske praksis i dagtilbuddet, og at undersøge, i hvilket omfang pædagogerne anser spørgsmål som vigtige, når de udøver matematiske aktiviteter.

Resultat

Undersøgelsen har to primære resultater. For det første viser studiet, at pædagogerne oplever det som meget positivt, at de er blevet gjort mere opmærksomme på matematiske kompetencer og matematisk praksis i dagtilbuddet. Derudover viser studiet, at pædagogerne bruger mange spørgsmål til at styre de matematiske aktiviteter i en bestemt retning, og at pædagogerne, gennem deltagelse i projektet, har fået kompetencerne til at formidle matematik på en eksplicit og konkret måde overfor børnene. Sammenlignet med tidligere praksis udtaler pædagogerne, at de har fået ændret deres syn på matematisk praksis i dagtilbuddet, og at de nu er både positive overfor og opmærksomme på, at matematiske aktiviteter skal indgå i hverdagen i dagtilbuddet.

Design

Datamaterialet består af tre semistrukturerede fokusgruppeinterviews med i alt 11 pædagoger, videoobservationer og lydoptagelser af både børn og voksne samt feltnotater.

Referencer

Erfjord, I., Hundeland, P.S. & Carlsen, M. (2012). Kindergarten teachers’ account of their developing mathematical practice. ZDM Mathematics Education 44, 653-664.

Opdragsgiver

uoplyst