Daycare Staff Emotions and Coping Related to Children of Divorce: A Q Methodological Study.

Forfattere
Øverland, K.
Størksen, I.
Bru, E.
Thorsen, A.A.
Kilde
Scandinavian Journal of Educational Research 2012, 1-23.
År
2012

Formål

Studiet har til formål at undersøge, hvordan ansatte i dagtilbud oplever at arbejde med børn, hvis forældre er blevet skilt. Studiet undersøger således oplevelsen af skilsmisse set fra de dagtilbudsansattes perspektiv. Hvilke følelsesmæssige erfaringer har de ansatte gjort, og hvorledes håndterer de ansatte skilsmisseramte børn og forældre i dagtilbuddet?

Resultat

Studiet viser, at der er medarbejdere i dagtilbuddet, som føler sig hhv. ’sikre’ eller ’usikre’ i håndteringen af skilsmisse hos børn i dagtilbud. Fælles for begge medarbejderoplevelser er, at ingen af dem har fået uddannelse i håndteringen af skilsmisseramte børn. De ’usikre’ medarbejdere oplever, at de let bliver for følelsesmæssigt involverede og oplever, at det er svært at vide, hvorledes familier midt i en skilsmisse skal håndteres. De ’sikre’ medarbejdere er højere uddannet, og studiet viser, at der eksempelvis er flere pædagoger repræsenteret inden for denne gruppe. Endvidere viser studiet, at der er slående forskelle i synet på skilsmisse: De ’sikre’ medarbejdere oplever, at der i dagtilbuddet findes faste rutiner og værktøjer, som opleves som en hjælp i det daglige arbejde med forældre, der gennemgår skilsmisse. I modsætning hertil vurderer de ’usikre’ medarbejdere, at rutinerne ikke er en stor hjælp, ligesom de oplever, at der ikke er tilstrækkelige værktøjer tilgængelige. De ’sikre’ medarbejdere finder desuden støtte i rammeplanen for dagtilbud, hvorimod ’usikre’ medarbejdere har brug for vejledning og uddannelse til at håndtere skilsmisse, viser studiet.

Design

Studiets dataindsamling og -analyse bygger på Q-metodologi. Dataindsamlingsfaserne består bl.a. af en spørgeskemaundersøgelse udformet på basis af skriftlige semi-strukturerede åbne spørgsmål angående fx medarbejdernes oplevelser knyttet til forældres skilsmisse. Spørgeskemaet er sendt ud til 64 dagtilbudsansatte i fire forskellige kommuner. Derudover udgøres dataindsamlingen af dybdegående interviews og fokusgruppeinterviews. Disse er gennemført i syv dagtilbud. Data er analyseret ved hjælp af korrelations- og faktoranalyse.

Referencer

Øverland, K., Størksen, I., Bru, E. & Thorsen, A.A. (2012). Daycare Staff Emotions and Coping Related to Children of Divorce: A Q Methodological Study. Scandinavian Journal of Educational Research 2012, 1-23.

Opdragsgiver

uoplyst