Utfordringer når foresatte skal medvirke på tjenestetilbudet til eget barn.

Forfattere
Tveit, A.D.
Cameron, D.L.
Kilde
Nordic Studies in Education 32, 321-332.
År
2012

Formål

Formålet med studiet er at undersøge de udfordringer, som forældre kan møde, når de skal deltage i tværfaglige læreplansteams, som skal støtte børn med funktionsnedsættelser. Artiklens overordnede tema er forældres medindflydelse.

Resultat

Resultaterne viser, at kravet om, at forældre må forberede sig til teammøder, er en udfordring, og at medindflydelse handler om mere end at få mulighed for at påvirke barnets tilbud om støtte. Medindflydelse kræver en særlig indsats fra forældrene. For at forældre kan blive en ligeværdig partner i teammøder, er det nødvendigt, at de bidrager til at sætte dagsordenen, gør sig bekendt med papirerne i sagen, er til stede ved møder og deltager i diskussionerne, vurderer forfatterne. Forældre bruger deres fritid til at forberede sig til teammøder. Samtidig har mange forældre et fuldtidsjob og ansvar for at opdrage et barn, som er funktionshæmmet. Studiet viser imidlertid, at disse udfordringer er delvist usynlige, når det gælder teammøder, og at forældrene derfor står alene med problemer i den forbindelse. Desuden illustrerer undersøgelsen, hvordan behovet for respekt og magtneutralitet i forholdet mellem forældre og professionelle bliver udfordret, idet de professionelle i de to cases ikke opfylder deres professionelle ansvar. Dette kommer til udtryk, ved at de professionelle udviser modstand overfor at påtage sig bestemte arbejdsopgaver i læreplansteamet, eller ved at de professionelle er illoyale eller ikke formår at udvise respektfuld opførsel overfor forældrene. Forfatterne peger således på, at idealerne for et ligeværdigt og magtneutralt forhold mellem forældre og professionelle kan være svære at leve op til, og at der er behov for systematisk at diskutere problemstillinger, som dukker op, når forældre og professionelle skal realisere forældres medindflydelse.

Design

Studiet omfatter to cases, som er udvalgt fra et større projekt. Det overordnede projekt omfatter seks cases med seks børn i centrum, som tilhørte seks norske dagtilbud og tværfaglige læreplanteams. Den første af de to cases, som udgør datamaterialet i denne undersøgelse, har en dreng på fem år i centrum. Drengen har psykiske funktionsnedsættelser, men har gået i dagtilbud på fuld tid, siden han var to år gammel. Der blev gennemført semistrukturerede interviews med drengens mor og far, en pædagog, en støttepædagog og koordinatoren for drengens læreplan. Den anden case har en fireårig dreng i centrum. Han har multible funktionsnedsættelser og går i både almindeligt dagtilbud og specialtilbud. I denne case blev drengens mor, en støttepædagog, en ansat i drengens dagtilbud og koordinatoren for drengens læreplan interviewet. Forud for interviewene blev et møde i de to læreplansteams observeret. Interviewene blev optaget på bånd og senere transskriberet. Analysestrategien baserer sig på gruppering af data, hvor tekstsekvenser blev udtrukket ved hjælp af programmet NVivo 8.

Referencer

Tveit, A.D. & Cameron, D.L. (2012). Utfordringer når foresatte skal medvirke på tjenestetilbudet til eget barn. Nordic Studies in Education 32, 321-332.

Opdragsgiver

Norges forskningsråd