Innhald i barnehagen i lys av politisk fokus på barnehagefeltet.

Forfatter
Vatne, B.
Kilde
Nordisk Barnehageforskning 5(20), 1-13.
År
2012

Formål

Formålet med dette studie er at rette fokus mod pædagogiske aktiviteter i norske dagtilbud og at diskutere disse i lys af det øgede politiske fokus på feltet. Forskeren ønsker at undersøge, hvilke pædagogiske aktiviteter pædagoger og medhjælpere lægger vægt på i deres daglige arbejde med børnene. Følgende forskningsspørgsmål bliver stillet: 1) Har politisk fokus på dagtilbudsområdet konsekvenser for det daglige arbejde med børnene i dagtilbuddet? 2) Bliver indholdet i dagtilbuddet mere ligt indholdet i skolen? 3) Hvad betyder professionspraksis for indholdet i dagtilbuddet? Med professionspraksis menes dagtilbudspersonalets pædagogiske praksis i hverdagen.

Resultat

Studiet viser, at 70 % af pædagogerne og 56 % af pædagogmedhjælperne mener, at det øgede politiske fokus på dagtilbudsfeltet kan ses som en konsekvens af den reviderede læreplan på området. Både pædagoger og pædagogmedhjælpere siger, at de i høj grad lægger vægt på omsorg i deres daglige arbejde, men også leg bliver fremhævet som en aktivitet, der lægges særlig vægt på. Derudover viser studiet, at der i samme grad bliver lagt vægt på omsorg og leg, uafhængigt af hvor mange års erfaring personalet har. Dette er anderledes, når der tales om børns læring. Her viser studiet nemlig, at jo længere erfaring pædagogerne og pædagogmedhjælperne har, jo mere fokus har de på børns læring. 49 % af pædagogmedhjælperne og 50 % af pædagogerne, som har mindre end fire års erfaring, lægger ikke i særlig høj grad vægt på læring. Dette forhold udvikler sig gradvist, og efter 18 års erfaring viser det sig, at 63 % af pædagogmedhjælperne og 62 % af pædagogerne i høj grad lægger vægt på læring.

Design

Studiets datamateriale består af et spørgeskema sendt til et tilfældigt udvalg af 1000 norske dagtilbud i foråret 2009. Spørgeskemaet blev sendt til lederne af dagtilbuddene, der videreformidlede skemaet til pædagoger og pædagogmedhjælpere. 1192 pædagoger og 1357 pædagogmedhjælpere besvarede spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 59. Spørgsmålene i spørgeskemaet drejer sig om to forhold, for det første, hvorvidt og hvordan personalet har lagt mærke til det øgede fokus på læringsaspektet i dagtilbuddet, og for det andet, hvilket indhold i dagtilbuddet hhv. pædagoger og pædagogmedhjælpere lægger vægt på i deres daglige arbejde.

Referencer

Vatne, B. (2012). Innhald i barnehagen i lys av politisk fokus på barnehagefeltet. Nordisk Barnehageforskning 5(20), 1-13.

Opdragsgiver

Studiet er del af et større forskningsprojekt, MAFAL (Meistring av førskulelærarrolla i eit arbeidsfelt med lekmannspreg), der er finansieret af Norges forskningsråd.