Place, space and materiality for pedagogy in a kindergarten.

Forfatter
Nordtømme, S.
Kilde
Education Inquiry 3(3), 317–333.
År
2012

Formål

Studiet har til formål at undersøge, hvordan rum og materialitet i dagtilbud kan være afgørende for børns udforskning af deltagelsesmuligheder, samt hvordan de fysiske omgivelser gør det muligt for børnene at interagere og positionere sig selv i forhold til hinanden og rummet i leg og meningsdannelser. Studiet undersøger således begreberne plads/sted, rum og materialitet. Begreberne åbner op for deltagelse og meningsdannelse, samtidig med at de kan have en ekskluderende virkning, i og med at de er indlejret i eksisterende værdier og forventninger.

Resultat

Forfatteren fremhæver to temaer, der går igen i datamaterialet. Disse temaer er det, forfatteren kalder 1) at gøre rum, materialitet og deltagelse og 2) magtrelationer i leg. Studiet viser, at plads, rum og materialitet interagerer med børnene og de voksne og afspejler ideer, værdier og forventninger. Forventningerne er oftest usynlige, selvom de former praksis og regler, der påvirker hverdagslivet i dagtilbuddet. Studiet viser endvidere, at det er vigtigt, at pædagogerne kan positionere sig forskelligt fra at være en aktiv deltager til nogle gange at være en krop, der er tilgængelig, men tilbagetrukket fra legens midte. Fleksible materialer støtter børnene i at skabe nye muligheder for enten at gå ind i en leg eller at værne om en leg. Ydermere viser studiet, at det enkelte barn kan have forskellige magtrelationer ved at positionere sig forskelligt. Dagtilbuddets fysiske indretning åbner op for forskellige positioneringsmuligheder, som børnene kan veksle mellem alt efter variationsmuligheder i legerummene i fysisk forstand. Børnene er i stand til at skifte positioner og formår på samme tid at være en del af gruppen og bevare en fællesskabsfølelse.

Design

Data består af deltagende observationer, feltnotater og fotografier. Analyserne er præsenteret i form af tre narrativer. To grupper af hver 18 børn mellem to og fem år fra to norske dagtilbud deltog i undersøgelsen.

Referencer

Nordtømme, S. (2012). Place, space and materiality for pedagogy in a kindergarten. Education Inquiry 3(3), 317–333.

Opdragsgiver

uoplyst