De yngste barns barnehage. Kvalitetsaspekter i tilbudet for ett- og toåringer.

Forfattere
Moser, T.
Martinsen, M.
Kilde
I: Rønning, F., Diesen, R., Hoveid, H. & Pareliussen, I. (red.). FoU i praksis 2011 (s. 317-329). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.
År
2012

Formål

I forhold til at vurdere kvaliteten i norske dagtilbud har studiet til formål at undersøge pædagogernes specifikke småbørnskompetencer samt dagtilbuddenes normering og deres brug af kontakt- eller tilknytningspersoner til børnene. Studiet spørger, om dagtilbudsbørnene møder pædagoger med tilstrækkelige kompetencer inden for småbørnspædagogik.

Resultat

Studiet viser, at der i gennemsnit er 4,9 pædagoger pr. dagtilbud, samt at 0,8 af pædagogerne pr. dagtilbud har speciale i småbørnspædagogik. Studiet viser endvidere, at over en fjerdedel af dagtilbuddene slet ikke eller kun i en meget kort periode (mindre end en måned) gør brug af kontaktpersoner eller tilknytningspersoner. Forskerne konkluderer, at brugen af kontaktpersoner eller tilknytningspersoner ikke er den eneste måde at sikre børns behov på. Sociale relationer og venskaber mellem små børn og det at bruge et kropsligt perspektiv på de yngste børns handlinger ses som vigtige betingelser for at skabe et godt pædagogisk miljø for denne gruppe. Alligevel opfatter forskerne kontaktpersoner eller tilknytningspersoner som et godt udgangspunkt i forhold til at sikre pædagogernes sensitive og empatiske relation til børnene. Næsten to tredjedele af dagtilbuddene organiserer de yngste børn i et-to-årsgrupper eller i småbørnsgrupper med børn under tre år. 15 % af lederne beskriver personalestabiliteten som mindre god eller ikke god.

Design

I alt 145 dagtilbudsledere har besvaret en spørgeskemaundersøgelse. Data er indhentet over to perioder; 117 ledere besvarede skemaet i 2008, mens 28 andre ledere besvarede skemaet i 2010. Alle respondenter var med i det norske projekt BONDS (Barns Sosiale Utvikling). Datamaterialet er analyseret ved hjælp af statistikprogrammet SPSS.

Referencer

Moser, T. & Martinsen, M. (2012). De yngste barns barnehage. Kvalitetsaspekter i tilbudet for ett- og toåringer. I: Rønning, F., Diesen, R., Hoveid, H. & Pareliussen, I. (red.). FoU i praksis 2011 (s. 317-329). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

Opdragsgiver

uoplyst