Evaluering af modulordning i Fredericia Kommune.

Forfatter
Gundelach, S; Sørensen
Kilde
Fredericia: UdviklingsForum Fredericia Kommune.
År
2006

Formål

Formålet med studiet er at evaluere modulordningen i Fredericia Kommune. Siden 1989 har forældre i kommunen haft mulighed for at vælge mellem fire forskellige moduler i daginstitutionerne: pasningstilbud 4 timer dagligt, 5 timer dagligt, 7 timer dagligt eller 9½ time dagligt. Det er Fredericia Kommunes hypoteser at: 1) den nuværende ordning ikke giver forældrene tilstrækkelig mulighed for at flekse på tværs af dagene og 2) der er store forskelle på hvordan institutionerne administrerer ordningen med hensyn til fleksibilitet over for forældrene og resurser brugt på planlægning og administration.

Resultat

Evalueringen viser at der blandt forældrene er stor tilfredshed med at der er både et 7-timers og et 9½-times modul. 4- og 5-timers modulerne benyttes nærmest ikke. Ud af i alt 2.166 børn er 27 børn tilmeldt 4- og 5-timers modulerne. De resterende børn er fordelt med lidt over halvdelen tilmeldt 9½-times modulet og lidt under halvdelen tilmeldt 7-timers modulet. Evalueringen viser også at forældrene i høj grad er tilfredse med den omsorg børnene får i institutionerne, og at personalet vurderer at over 85 % af børnene har gode eller meget gode relationer til andre børn. Videre viser evalueringen at samarbejdet mellem forældre og institution er velfungerende, men at overholdelse af pasningstiden opleves som problematisk og fylder meget i både forældrenes, ledernes og medarbejdernes bevidsthed. Endvidere vises det at de forskellige institutioner forvalter modulordningen forskelligt, hvilket opleves som urimeligt blandt forældrene. Forældre, ledere, medarbejdere og Børneservice ønsker klare, retfærdige og gennemskuelige retningslinjer.

Design

Datagrundlaget er spørgeskemaer omdelt i 12 institutioner i Fredericia Kommune, fokusgruppeinterview med 7 forældre, 11 ledere og 12 pædagoger samt interview med ansatte fra Børneservice og øvrige relevante enkeltpersoner fra forvaltningen.

Referencer

Gundelach, S; Sørensen, A.S. (2006). Evaluering af modulordning i Fredericia Kommune. Fredericia: UdviklingsForum Fredericia Kommune.

Opdragsgiver

Fredericia Kommune finansieret af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender i Danmark