Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus: En undersøgelse af aktuelle udfordringer og nogle bud på centrale udviklingsperspektiver mht. fremtidige opgaver og rammebetingelser.

Forfatter
Reeh, J.; Lieknins, F.
Kilde
København: FOA – Fag og Arbejde.
År
2006

Formål

Formålet med studiet er at undersøge og opnå mere viden om kompleksiteten og spændingsfelterne i pædagogiske konsulenters arbejde. Denne undersøgelse skal samtidig hjælpe med at klarlægge de pædagogiske og kommunale forandringsprocesser. Studiet skal ses i konteksten af kommunesammenlægninger og de mulige forandringer af den pædagogiske konsulents arbejdsområde.

Resultat

Undersøgelsen viser at der er en høj grad af overensstemmelse mellem chefers, konsulenters og daginstitutionslederes perspektiver på den pædagogiske konsulents funktion. Endvidere viser den at tilsynsdelen af den pædagogiske konsulents arbejde er blevet mere systematisk, og at de kommende omstruktureringer er på dagsordenen overalt, men at den pædagogiske konsulents rolle synes uafklaret i forhold til disse strukturændringer. De største udfordringer i den forbindelse er: Implementering af de nye strukturer vil skabe udfordringer både i forhold til at være indstillet på nye arbejdsgange og i forhold til at få medarbejdere til at samarbejde samt i forhold til forventede besparelser som vil lægge yderligere pres på daginstitutionsområdet. Et grundlæggende vilkår for den pædagogiske konsulent er dilemmaet mellem administrative og pædagogiske logikker. Dette dilemma vil fortsat være aktuelt og vil kunne udfordre den pædagogiske konsulents kompetencer. På baggrund af de indsamlede data opstiller forfatterne tre scenarier for den pædagogiske konsulents fremtidige rolle: 1) mere af det samme – der sker ingen væsensforskellige ændringer af den pædagogiske konsulents funktion, 2) mere tværfaglighed og samarbejde – den pædagogiske konsulent indgår i højere grad i samarbejde med andre fagkonsulenter, men har stadig tilsyn og sparring med institutionsledere som hovedopgaver og 3) mere område- og distriktsorganisering – fokus flyttes fra den enkelte organisation til strategisk samarbejde med de nye ledere og forvaltningen.

Design

Datagrundlaget er kvalitative interview med pædagogiske konsulenter og deres overordnede i seks kommuner. Derudover er der indsamlet 148 spørgeskemabesvarelser fra pædagogiske konsulenter over hele landet. Der udføres samtidig kvalificeringsseminarer med 2 x 12 pædagogiske konsulenter.

Referencer

Reeh, J.; Lieknins, F. (2006). Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus: En undersøgelse af aktuelle udfordringer og nogle bud på centrale udviklingsperspektiver mht. fremtidige opgaver og rammebetingelser. København: FOA – Fag og Arbejde.

Opdragsgiver

FOAs Pædagogiske Udviklingsfond (PUF) i Danmark