Det var en gang et sykehus: Eller kommer det an på størrelsen? Evaluering av oppstarten av barnehagen Sophies Hage.

Forfattere
Gulbrandsen, Å.; Moser
T.; Pettersvold, M; Vintervold, A. L.
Kilde
Tønsberg: Høgskolen i Vestfold.
År
2006

Formål

Formålet med evalueringsprojektet er at give byråd, personale og forældre en status over opstartsfasen af børnehaven Sophies Hage med plads til over 400 børn. De overordnede spørgsmål i evalueringen er: 1) ’Hvordan forløber opstarten af en usædvanlig stor børnehave for personalet, forældrene og børnene?’ 2) ’I hvilken grad finder børn (og forældre) sig til rette i en så stor børnehave? Er det forsvarligt?’ 3) ’Er det muligt at identificere pædagogiske konsekvenser af rummets størrelse og udformning?’ 4) ’Kan der identificeres specifikke sammenhænge mellem opstartsprocessen og det fysiske rums størrelse og udformning?’ 5) ’Hvilken betydning har personalegruppens størrelse og det faktum at personalet og institutionen som helhed er nye og ikke har nogen fælles historie i forhold til den pædagogiske hverdag?’ 6) ’I hvilken grad lykkes det personalet at drage nytte af rummenes muligheder?’ 7) ’I hvilken grad lykkes det børnehaven at udnytte det store børnehavepersonale med forskellige kundskaber og erfaringer der er samlet på et sted?’

Resultat

Evalueringen viser hovedsageligt en vellykket opstart af børnehaven Sophies Hage. Generelt kan det fastslås at institutionens fysiske størrelse hverken havde store positive eller store negative effekter. Rummenes muligheder blev imidlertid kun delvis udnyttet i det pædagogiske arbejde. Både personalet og forældrene gav udtryk for at opstarten foregik på en tilfredsstillende måde. Flertallet af forældrene er tilfredse med børnehavens arbejde i forhold til børnenes trivsel, samarbejde med personalet og personalets omsorg og arbejdsindsats. Generelt kan det konkluderes at personalets kompetence og indsats har været den afgørende succesfaktor for opstarten af Sophies Hage. Det påpeges imidlertid også at Sophies Hage i kraft af sit specielle fysiske miljø og sin størrelse åbner for en række pædagogiske muligheder som ikke er udnyttet fuldt ud.

Design

Evalueringsprojektet blev gennemført i perioden oktober 2005 til april 2006. Datagrundlaget er logbøger, breve, dokumentationsskemaer fra forældresamtaler, individuelle registreringsskemaer og spørgeskemaer udfyldt af forældre. Endvidere blev der foretaget observationer (en hel observationsdag i hver af de seks afdelinger) og et fokusgruppeinterview med personalet i de seks afdelinger.

Referencer

Gulbrandsen, Å.; Moser, T.; Pettersvold, M.; Vintervold, A. L. (2006). Det var en gang et sykehus: Eller kommer det an på størrelsen? Evaluering av oppstarten av barnehagen Sophies Hage. Tønsberg: Høgskolen i Vestfold.

Opdragsgiver

Oslo kommunes Byrådsavdeling for barn og utdanning