Resultater fra to kvalitative casestudier i Brønderslev Kommune 2016

Forfatter
Drugli, M. B., Frederiksen, P., & Hansen, O. H.
År
2017

Formål

Omdrejningspunktet for dette studie er forsknings- og udviklingsprojektet ’Udvikling i fællesskaber’. Projektet involverer et treårigt samarbejde mellem Brønderslev Kommune og Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP), Aalborg Universitet, om en forskningsbaseret og informeret kommune- og institutionsomfattende udvikling af læringsmiljøet i kommunens dagtilbud. Projektets forskningsdel omfatter såvel en kvantitativ som en kvalitativ del. Den kvantitative del består af to kortlægningsundersøgelser før og efter et toårigt udviklingsarbejde og er afrapporteret andetsteds, mens den kvalitative del består af et casestudie, som er indholdet for nærværende rapport. Det kvalitative casestudie har til hensigt at fremskaffe en mere dybdegående viden om dagtilbuds fokus på børns trivsel, læring og udvikling i udvalgte dagtilbud. Formålet med dette studie er således at undersøge læringsmiljøet i to dagtilbud i Brønderslev Kommune, som har scoret henholdsvis højt og lavt i den kvantitative kortlægningsundersøgelse.

Resultat

Overordnet viser studiet, at der generelt er tydelige forskelle mellem de to dagtilbud, præcis som resultaterne fra den kvantitative undersøgelse viste.

I det dagtilbud, som havde scoret højt i den kvantitative undersøgelse, blev der observeret en gennemgående positiv atmosfære, god organisering, gode interaktioner, empatisk væremåde, støtte til læring og støtte til barn-barn-samspil uafhængigt af type situation, og hvem der blev observeret. Studiet viser, at pædagogerne har en fælles væremåde og holdning til børnene, hvor de følger børnenes processer med præcision og etablerede udviklingszoner. Observationerne og interviewene med pædagogerne og lederen indikerer, at der i dette dagtilbud er etableret en fælles og positiv kultur som ramme for den pædagogiske praksis i hverdagen. Forskerne finder, at der er tydelige mål for virksomheden, og at lederen selv er aktivt til stede. Ifølge forskerne synes dette dagtilbud at have et læringsmiljø, der er udfordrende og er planlagt som et intentionelt miljø med opsatte læringsmål og planlagte trin. Det er et læringsmiljø, hvor pædagogen leder børnenes læring, synliggør læringsprocesserne og sikrer, at børnene når de planlagte mål. Det er desuden et læringsmiljø præget af varme relationer og interaktioner.

I det dagtilbud, som havde scoret lavt i den kvantitative undersøgelse, finder forskerne, at voksen-barn-samspillet varierede i forhold til, hvilke personalemedlemmer og hvilken situation der blev observeret. Forskerne peger således på, at der er en tendens til, at det pædagogiske arbejde i den observerede praksis varierer efter, hvilken voksen der håndterer børnene. Forskerne observerede også en del uhensigtsmæssige korrigeringer af børnene. Forskerne peger på, at det er problematisk, at kvaliteten af samspillet mellem voksne og børn i dette dagtilbud er personafhængigt. Dog understreger forskerne, at de også observerede mange situationer af middelgod kvalitet. Videre observerede forskerne, at der kun foregik få planlagte aktiviteter, og at der kun i lav grad var synlige mål for den pædagogiske praksis. I interviewet med pædagogerne blev der ikke præsenteret en gennemgående forståelse af, hvordan personalet ville fremme børnenes læring. For eksempel kom det frem, at læreplanen implementeres forskelligt på de forskellige stuer, og eksemplerne på, hvordan pædagogerne støttede børnenes læring, var relativt instrumentelle (mange lukkede spørgsmål til børnene og overvejende lukkede dialogformer).

Endelig pointerer forskerne, at flere observationer over en længere periode kunne have vist andre resultater, hvorfor resultaterne må forstås i lyset af casestudiets begrænsninger.

Design

Dette kvalitative casestudie er gennemført i to dagtilbud, som blev udvalgt på baggrund af deres resultater/scorer i den kvantitative kortlægningsundersøgelse. De to dagtilbud havde scoret henholdsvis højt og lavt og repræsenterer således to forskellige resultater i forhold til relationer, socialitet og sproglige færdigheder. Datamaterialet består af strukturerede observationer af interaktioner og pædagogisk praksis på to stuer i begge dagtilbud (totalt fire observationer) samt semistrukturerede interviews med i alt syv pædagoger (to gruppeinterviews) og to ledere.

Referencer

Drugli, M. B., Frederiksen, P., & Hansen, O. H. (2017). Resultater fra to kvalitative casestudier i Brønderslev Kommune 2016. Aalborg Universitetsforlag. FULM: Forskningsinformeret udvikling af læringsmiljøer.