Styrernes profesjonelle identitet

Forfatter
Granrusten, P. T.
Kilde
Barnehagen som læringsarena: Mellom styring og ledelse, 215-233. Oslo: Universitetsforlaget.
År
2016
ISBN
27924210

Formål

Studiets formål er at undersøge, om ledere (styrere) af dagtilbud anser sig selv som pædagoger eller ledere. Det undersøges, om ledernes selvopfattede identitet påvirker ledelsen af læringsprocesserne i dagtilbuddet.

Resultat

Overordnet finder forfatteren, at der er stor variation i informanternes opfattelse af deres egen professionelle identitet.

De fleste ledere identificerer sig som pædagoger, og selv de ledere, der først og fremmest anser sig selv som ledere, holder fast i, at en uddannelsesbaggrund som pædagog er afgørende for deres ledelse af dagtilbuddet. Med undtagelse af én informant mener alle ledere, at pædagoguddannelsen er en forudsætning for at være leder i et dagtilbud. Det konkluderes, at pædagogprofessionen står stærkt som identificeringsgrundlag for identiteten for lederne i dette studie.

Forfatteren konkluderer, at fundene i dette studie ikke tyder på, at ledernes identitet har indvirkning på deres lederfokus eller på, hvordan de leder deres dagtilbud mht. læring. Lederfokus er mere påvirket af dagtilbuddets struktur og størrelse end af lederens identitet. Ledere i store dagtilbud må udøve ledelse gennem andre, fx gennem pædagogiske ledere eller lederteams. Der er stor forskel på, hvor ”hands-on” de interviewede ledere rapporterer, at de er i deres dagligdag. Forfatteren konkluderer, at dette er uafhængigt af ledernes selvopfattede identitet.

Forfatteren finder, at dagtilbuddets struktur og størrelse er afgørende for ledelsen af læring i dagtilbuddet. I store private dagtilbud arbejder lederne ud fra et markeds- og konkurrenceperspektiv, hvor profilering og markedsføring er vigtigt for at etablere god økonomi til gode pædagogiske tiltag. Lederne i kommunale dagtilbud arbejder gennem de kommunale tværfaglige ledelsesgrupper for at opnå de bedst mulige rammebetingelser for læring i dagtilbuddet. I disse ledelsesgrupper forsøger lederne at påvirke fordelingen af kommunale ressourcer, men de forsøger også at få indflydelse på det pædagogiske indhold og de kommunale satsningsområder.

Design

Studiet er en del af en antologi. Datamaterialet består af 16 interview med ledere af dagtilbud i tre forskellige kommuner. I interviewene blev informanterne bedt om at identificere sig som enten leder eller pædagog. Dette blev i analysen fortolket på den måde, at lederne anså sig selv som enten ledelsesprofessionel eller fagprofessionel. Analysen fokuserede også på lederens bevidsthed om egen identitet ift. lederrollen.

Referencer

Granrusten, P. T. (2016). Styrernes profesjonelle identitet. I: Moen, K. H., Gotvassli, K. Å., & Granrusten, P. T. (red.), Barnehagen som læringsarena: Mellom styring og ledelse, 215-233. Oslo: Universitetsforlaget

Granrusten, P.T. (2016). Strategisk ledelse av barnehagen som læringsarena. I: K.H. Moen, K.Å. Gotvassli, & P.T. Granrusten (red.): Barnehagen som læringsarena: Mellom styring og ledelse (s. 234-251). Oslo: Universitetsforlaget.

Opdragsgiver

Norges Forskningsråd