Teachers’ Pedagogical Mathematical Awareness in Swedish Early Childhood Education

Forfatter
Björklund, C. & Barendregt, W.
Kilde
Scandinavian Journal of Educational Research 60(3), 359-377.
År
2016
ISBN
27440531

Formål

Formålet med studiet er at give et overblik over pædagogers (early childhood teachers) pædagogisk-matematiske bevidsthed (pedagogical mathematical awareness). Forfatterne undersøger, hvorvidt pædagoger betragter det brede spektrum af emner, som tidlig matematisk læring omfatter, som en del af deres dagtilbudspraksis. Fokus er på fire matematiske aspekter: talforståelse og talrækkefølge (numeriske principper) og geometriske former og mønstre (rumlighed).

Resultat

Forfatterne konkluderer, at pædagogerne opmuntrer børnene til at udforske matematik og støtter børnene i deres egne initiativer, men at der er begrænsninger i pædagogernes opmærksomhed over for rumlighed og deres arbejde med specifikke, målstyrede matematikaktiviteter.

Analysen viser, at pædagogerne betragter matematik som et læringsindhold i dagtilbuddet. De planlægger aktivt at arbejde med matematisk læring, og børnene støttes i at udforske matematiske sammenhænge, også når den planlagte aktivitet ikke er målrettet matematisk læring. Forfatterne vurderer, at en sådan praksis er i overensstemmelse med læreplanen, hvor det understreges, at tidlig læring bør karakteriseres af integration af læringsområder, tematisk arbejde og støtte af barnets eget initiativ. Pædagogerne arbejder overvejende med matematik, som det forekommer i børnenes selvinitierede aktiviteter, hvorimod det at udforske et specifikt matematisk princip i en målrettet aktivitet sker væsentligt sjældnere.

Selvom pædagogerne jævnligt kommunikerer med børnene om matematiske fænomener, anvender de ikke dagtilbudsmiljøet som et udgangspunkt for at gøre børnene opmærksomme på specifikke matematiske forhold. Overordnet vurderer forfatterne, at der er materialer tilgængelige i dagtilbudsmiljøet, der giver mulighed for at tage initiativ til udforskende, kreativ leg, som stimulerer børns matematiske udvikling. Forfatterne finder imidlertid et fravær af målrettet problematisering af de matematiske forhold, som dagtilbudsmiljøet har at tilbyde. Med målrettet problematisering menes det at udforske, reflektere over og søge forklaringer på specifikke matematiske fænomener.

Studiet viser, at pædagogerne opfatter matematik som et pædagogisk indsatsområde, men at deres forståelse af matematik ikke nødvendigvis indbefatter rumlige forhold, herunder mønstergenkendelse (pre-algebraic thinking). Endvidere svarer kun et fåtal af pædagogerne, at der findes synligt placerede talrækker i dagtilbuddet. Pædagogerne beskriver, at de arbejder med verbale talrækker, hvor de tæller højt med børnene og opfordrer børnene til selv at tælle. Det sker sjældnere, at pædagogerne bevidst varierer talrækkerne ved fx at indføre andre rækkefølger (10, 9, 8 … eller 2, 4, 6 …).

Design

Forfatterne sendte et spørgeskema ud til 147 dagtilbudspædagoger, som arbejder med børn i alderen 1-6 år. Spørgsmålene fokuserede på pædagogernes praksis i forbindelse med matematisk læring i dagtilbuddet. 79 % af pædagogerne besvarede spørgeskemaet, hvorefter forfatterne foretog en deskriptiv statistisk analyse med henblik på at give et overblik over pædagogernes pædagogisk-matematiske bevidsthed.

Referencer

Björklund, C. & Barendregt, W. (2016). Teachers’ Pedagogical Mathematical Awareness in Swedish Early Childhood Education. Scandinavian Journal of Educational Research 60(3), 359-377.

Björklund, C., & Barendregt, W. (2016).Teachers' pedagogical mathematical awareness in diverse child-age-groups. NOMAD – Nordic Studies in Mathematics Education 21(4), 115-134.

Opdragsgiver

Vetenskapsrådet