Tracing Curiosity with a Value Perspective

Forfatter
Menning, S. F.
Kilde
Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 3(1), 1-16.
År
2017

Formål

Denne artikel har til hensigt at undersøge et alment begreb, der ofte tages for givet, nemlig nysgerrighed. Med afsæt i fire udvalgte policy-/styringsdokumenter for dagtilbudsområdet er formålet med dette dokumentstudie at fremanalysere beskrivelser af begrebet nysgerrighed for derved at undersøge, hvilke dominerende værdimæssige aspekter af nysgerrighed der kan spores på dagtilbudsområdet. Endvidere undersøges det, om der i de udvalgte dokumenter kan identificeres nogle manglende værdimæssige dimensioner.

Resultat

Overordnet viser studiet, at der i de udvalgte dokumenter findes et fremtrædende fokus på fremstillinger af nysgerrighed som en kompetence til læring og i særdeleshed en kompetence til at opnå viden om naturvidenskab såsom matematiske begreber og naturfænomener. Samtidig peger analysen på, at nysgerrighed udelukkes fra andre centrale læringsområder som f.eks. kunst og musik. Ifølge forfatterne tyder det på, at nysgerrighed har en tættere tilknytning til naturvidenskab end til andre vidensområder såsom ’kunst, kultur og kreativitet’ og ’etik, religion og filosofi’. Nysgerrighed beskrives som en kompetence, der er nødvendig for at imødekomme udfordringen med livslang læring, hvor børns tilegnelse af viden er det overordnede mål.

Analysen viser, at andre mulige forbindelser til nysgerrighed kun fremstilles i mindre grad, mens andre værdimæssige aspekter er helt fraværende i de udvalgte dokumenter. Nysgerrighed nævnes i mindre grad i forbindelse med værdiområdet for demokrati, hvor de centrale nøgleord er deltagelse og ligeværd (equality). Men også her forbindes nysgerrighed nu og da med kompetence til læring. Analysen viser, at nysgerrighed på den ene side forbindes med kompetence vedrørende fremtidige udfordringer og på den anden side forbindes med det at være en fremtidig deltager i samfundet.

Det sidste værdiområde, som forfatteren undersøger, er værdiområdet for omsorg, hvor nøgleordene er omsorg (caring), trivsel (well-being), empati, menneskelig værdighed og anerkendelse. Her viser analysen, at interpersonelle relationer ikke synes at være forbundet med begrebet nysgerrighed i de udvalgte dokumenter. Ifølge forfatteren findes der kun et eksempel på noget, der ligner en sammenhæng mellem nysgerrighed og værdiområdet for omsorg, nemlig i rammeplanen, hvor det beskrives, at nysgerrighed over for forskelligheder er vigtig i nutidens mangfoldige samfund.

Forfatteren konkluderer, at nysgerrighed fremstilles som et positivt begreb næsten uden spor af moralsk negative aspekter eller bagsider, hvilket repræsenterer en overvejende positiv forståelse af nysgerrighed. Eftersom de analyserede dokumenter ikke nævner mulige ulemper ved nysgerrighed såsom rastløshed, overfladiskhed eller kompromis om privatlivets fred, kan man ifølge forfatteren spørge, om de udvalgte policy-/styringsdokumenter for dagtilbudsområdet formidler en romantisk forståelse af begrebet. Videre konkluderer forfatteren, at de analyserede dokumenter deler et enslydende fokus på nysgerrighed, forstået på den måde at nysgerrighed, med få undtagelser, fremstilles som en kompetence, der fører til et fremtidigt personligt eller samfundsmæssigt udbytte. Herved fremstilles nysgerrighed hverken som en værdi i sig selv eller som en drivkraft for at opleve mening, og forfatteren peger på, at de udvalgte dokumenter mangler en eksistentiel dimension af begrebet nysgerrighed.

Design

Studiet er designet som en kvalitativ indholdsanalyse af en OECD-rapport (”Starting Strong III: A Quality Toolbox for Early Childhood Education and Care”), to hvidbøger fra Norge (”Stortingsmelding 41 – Kvalitet i barnehagen” og ” Stortingsmelding 24 – Framtidens barnehage”) samt den norske ”Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver”. Som analytisk greb anvendes tre etablerede værdiområder (value fields), som beskrives i flere nordiske læreplaner for dagtilbudsområdet: demokrati (democracy), omsorg (caring) og kompetence (competence). Forfatteren fremanalyserer således mulige forbindelser mellem begrebet nysgerrighed og de nævnte værdiområder.

Referencer

Menning, S. F. (2017). Tracing Curiosity with a Value Perspective. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 3(1), 1-16.