‘I want to join the play’. Young children’s wants and needs of empathy when experiencing peer rejections in ECEC

Forfatter
Nergaard, K.
År
2020

Formål

Studien utforsker barns behov for empati i situasjoner der de opplever å bli avvist av andre barn i barnehagen. Forskningsspørsmålet er: Hva er de empatiske behov og ønsker til barn som opplever å bli avvist av jevnaldrende i barnehagen?

Resultat

Resultatene viser at barnas behov for empati var dominert av ønsket om å bli med i leken og oppleve tilhørighet. Dette behovet gjaldt både i relasjon til andre barn og til de barnehageansatte. Forskeren mener disse resultatene understreker viktigheten av at barnehagepersonalet er tilgjengelige og gir emosjonell og sosial støtte til barn i lekforhandlinger, samt at de legger til rette for deltakelse, oppmuntrer barna til empati og fremmer inkludering.

Design

Datamaterialet ble samlet inn gjennom videoopptak av dialog-intervjuer med 24 barn (elleve jenter og 13 gutter) mellom tre og seks år i en norsk barnehage. Barna ble i tillegg observert av forskeren i frilek for å gi en kontekstuell ramme til det barna fortalte. Barna ble valgt ut til studien dersom de regelmessig opplevde å bli avvist i lek med jevnaldrende i barnehagen. Analysen er basert på elleve av intervjuene.

Referanser

Nergaard, K. (2020). “‘I want to join the play’. Young children’s wants and needs of empathy when experiencing peer rejections in ECEC”. Early Years, 2020.