’Jeg savner barnet mitt’. Møter mellom somaliske mødre og barnehagen

Forfatter
Sønsthagen, A. G.
Kilde
Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 2(1):55-71
År
2018

Formål

Artikkelen fokuserer på etableringen og utviklingen av tillit mellom somaliske mødre og barnehagelærere i norske barnehager. Hovedfokus er på de forhandlings- og endringsprosessene som skjer i etablering og utvikling av et tillitsforhold mellom mødrene og barnehagen. Problemstillingen er: Hvordan etablerer og utvikler somaliske mødre tillit til norske barnehager og hvordan opplever de sitt samarbeid med ansatte?

Resultat

Studien viser at det foregår en forhandlingsprosess mellom mødrene og barnehagelærerne der deling, tilpassing og tilhørighet er viktige elementer for å etablere og utvikle et tillitsforhold. Mødrene gikk gjennom en prosess der de tilpasset seg den norske barnehagen. Forfatteren argumenterer for at barnehagelærerne burde fokusere mer på gjensidig dialog enn informerende monolog i kommunikasjonen med foreldrene og at begge sidene må være åpne for gjensidige endringer.

Design

Fem somaliske mødre og fire barnehagelærere ble intervjuet hver for seg med mål om å bevisstgjøre pedagoger om hva som er viktig i prosessen med å etablere og utvikle et tillitsforhold til disse mødrene. Datainnsamlingen ble gjort ved bruk av semistrukturerte intervju med pedagoger og somaliske mødre i tre relativt like store, rurale vestlandskommuner i Norge. Det ble brukt statsautorisert telefontolk i intervjuene med mødrene og det ble gjort lydopptak av intervjuene.

Referanser

Sønsthagen, A. G. (2018). «’Jeg savner barnet mitt’. Møter mellom somaliske mødre og barnehagen». Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 2(1):55-71.