The Educational Positioning of the Preschool-Class at the Border between Social Education and Academic Demands: An Issue of Continuity in Swedish Early Education?

Forfatter
Ackesjö, H., & Persson, S.
Kilde
Journal of Education and Human Development 5(1), 182-196
År
2016
ISBN
27392389

Formål

Formålet med studien er å få kunnskap om det pedagogiske ståstedet (educational position) i svenske førskoleklasser (preschool-class), det vil si hvordan de skoleforberedende og kompetanseutviklende aktivitetene legges opp, hvilken form undervisningen har, og hvilket innhold som står i sentrum. Studien undersøker hvordan lærere (teachers) i svenske førskoleklasser beskriver undervisningen og aktiviteter i ukentlig rapporter til foreldrene.

Resultat

Generelt viser resultatene at innholdet i, organiseringen av, målene med og motivasjonen for undervisningen i førskoleklassene varierer. De ukentlige rapportene viser at enkelte lærere konstruerer et pedagogisk ståsted som er påvirket av det forfatterne kaller det sosialpedagogiske ståstedet (the social educational position), mens andre lærere konstruerer et akademisk ståsted (the academic position).

Når lærerne beskriver undervisningen ut fra et sosialpedagogisk ståsted, står omsorg, barnas sosiale kompetanse, trivsel, lek, deltakelse og innflytelse i sentrum. Det sosialpedagogiske ståstedet presenterer en lyttende og fleksibel lærer i samspill med aktive barn som betraktes som kompetente, nysgjerrige og i stand til å treffe beslutninger. Barna gis mulighet til å undre seg, samarbeide og utfordre, mens lærerne observerer og reagerer på barnas meninger, spørsmål og forslag.

Når lærerne beskriver undervisningen ut fra et akademisk ståsted, er innholdet i aktivitetene knyttet til forskjellige skoleorienterte emner og fag som svensk og matematikk, og lærerne er svært opptatt av å evaluere barnas evner og utvikling – barna skal bli kompetente med tanke på den videre skolegangen. Her er det lærerne som styrer og fastlegger undervisningens form og innhold.

Resultatene viser at en lærer kan representere mer enn ett ståsted og dermed balansere mellom de to pedagogiske ståstedene. Ifølge forfatterne kan denne vekslingen mellom to ståsteder være krevende – ikke bare for lærerne, men også for barna, som må lære å tolke hva som kreves av dem innenfor de to pedagogiske ståstedene. Forfatterne peker på at variasjonen i aktiviteter som følger av denne vekslingen, gjør det vanskelig å oppnå kontinuitet og ekvivalens i undervisningen av førskoleklassene.

Generelt sett indikerer de ukentlige rapportene at det er en sterk orientering mot et akademisk ståsted i undervisningen av førskoleklassene. Ifølge forfatterne inneholder samtlige analyserte rapporter spor av beskrivelser av undervisning i svensk, matematikk og naturorienterte emner, mens det legges mye mindre vekt på for eksempel lek og omsorg.

Design

Forfatterne analyserer i alt 249 ukentlige rapporter som lærere i åtte svenske førskoleklasser har sendt til foreldrene i løpet av et skoleår. Analysene legger særlig vekt på hvordan lærerne i rapportene beskriver organiseringen av, målene med og motivasjonen for undervisningen, samt hvilke verdier aktivitetene i førskoleklassene er basert på.

Referanser

Ackesjö, H., & Persson, S. (2016). The Educational Positioning of the Preschool-Class at the Border between Social Education and Academic Demands: An Issue of Continuity in Swedish Early Education? Journal of Education and Human Development 5(1), 182-196.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt