Små, store eller måske rettere mellemstore organisationer? En undersøgelse af sammenhængen mellem ledelsesspænd, ledelsesidentitet og brugen af transformationsledelse i danske daginstitutioner

Forfatter
Bro, L. L.
Kilde
Politica 48(2), 158-178.
År
2016
ISBN
27412432

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvordan lederspennet henger sammen med styrerens bruk av transformasjonsledelse, som defineres som handlinger som har som mål å utvikle og formidle en visjon som motiverer medarbeiderne til å jobbe for å nå organisasjonens mål. Forfatteren undersøker hvordan medarbeidere i barnehager med lederspenn i varierende størrelse vurderer styrerens bruk av transformasjonsledelse. Videre undersøker hun om lederidentitet (en identitet som generell leder versus fagprofesjonell medarbeider) kan forklare noe av sammenhengen mellom lederspenn og transformasjonsledelse. Med lederspenn menes antall medarbeidere en leder har ansvaret for.

Resultat

Generelt viser studien at graden av medarbeideroppfattet transformasjonsledelse er høyest i barnehager med mellomstore lederspenn (12–20 medarbeidere), og at forskjellen på lederens identitet som generell leder versus en identitet som fagprofesjonell medarbeider forklarer forskjellen mellom barnehager med små og mellomstore lederspenn.

Forfatteren antar at graden er høyere i barnehager med mellomstore lederspenn, fordi styrerne i slike barnehager har de beste betingelsene for å utvikle lederidentiteten og konsentrere seg om visjonsarbeidet, samtidig som de kan spre visjonen og dele den med de enkelte medarbeiderne. Resultatene indikerer at forskjellene i graden av transformasjonsledelse mellom barnehager med små og mellomstore lederspenn bare kan utlignes dersom styrere med små medarbeidergrupper (små lederspenn) oppnår en sterkere identitet som generelle ledere. Og som tar seg tid til visjonsarbeidet og betrakter seg selv som ansvarlige for nettopp den oppgaven.

Forskjellene i graden av transformasjonsledelse mellom barnehager med mellomstore og store lederspenn kan ifølge forfatteren skyldes at det er vanskeligere for styrere med store medarbeidergrupper å formidle og holde fast ved barnehagens visjon overfor den enkelte medarbeideren på en effektiv måte. Forfatteren peker på at styrere med store medarbeidergrupper må bruke tid på samspillet med de enkelte medarbeiderne og på å formidle og holde fast ved visjonen dersom graden av transformasjonsledelsen skal styrkes.

 

Design

Studien er basert på en spørreskjemaundersøkelse som omfatter medarbeidere og styrere fra 118 barnehager, fordelt på organisasjoner med små (5–11 medarbeidere), mellomstore (12–20 medarbeidere) og store lederspenn (21–45 medarbeidere). Styrer- og medarbeiderbesvarelsene er samlet inn i forbindelse med et ledelsestreningsprosjekt på Aarhus Universitet (LEAP-prosjektet). De endelige statistiske analysene er basert på besvarelser fra 118 styrere og 830 medarbeidere.

Referanser

Bro, L. L. (2016). Små, store eller måske rettere mellemstore organisationer? En undersøgelse af sammenhængen mellem ledelsesspænd, ledelsesidentitet og brugen af transformationsledelse i danske daginstitutioner. Politica 48(2), 158-178.

Holm-Petersen et al. (2015): Ledelsesspænd på daginstitutionsområdet

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt