Små børns fællesskabelse i en flertydig vuggestuepraksis

Forfatter
Munck, C. C. C.
Kilde
Ph.d.-afhandling. Roskilde: Roskilde Universitet.
År
2017

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvordan små barn inngår i fellesskap med hverandre i hverdagen på avdelingen, og hvordan barnas danning av fellesskap henger sammen med barnehagelærernes bestrebelser på å inkludere og spore opp barn med behov for særlig støtte.

Resultat

Generelt viser studien at små barns fellesskap i avdelingen er betinget av barnehagelærernes muligheter til å utforske hverdagen sammen med barna. I tillegg peker analysene på at det blir vanskeligere for barna å danne fellesskap i avdelingen når barnehagelærerne samtidig skal evaluere og dokumentere barnas deltakelse og kompetanseutvikling. Forfatteren konkluderer med at fleksibiliteten i den pedagogiske hverdagspraksisen og barnehagelærernes muligheter til å trekke inn barnas perspektiver innskrenkes når barnehagelærerne får ansvar for å spore opp og vurdere barn som vekker bekymring.

Forfatteren finner at barnehagelærernes bestrebelser på å inkludere alle barn og samtidig spore opp de barna som har behov for særlig støtte, skaper en rekke dilemmaer for barnehagelærerne. Flere av barnehagelærerne gir uttrykk for at det er vanskelig å utforske hverdagen sammen med barna og trekke barnas bidrag inn i fellesaktivitetene i situasjoner der evaluering står sentralt. Måten de voksne tilrettelegger barnas hverdagsliv og læringsaktiviteter på, får dermed betydning for barnas danning av fellesskap, og for hvordan barna kan følge sine egne interesser og få innflytelse på og lære av det som skjer. For barna betyr det at innflytelsen de har på aktivitetene i hverdagen, og muligheten de har til å undersøke omverdenen sammen, begrenses. Et eksempel på dette er et tilfelle der de voksne forsøker å få i gang en læringsaktivitet i form av en skattejakt. Meningen er at barna skal finne farger og former på lekeplassen, men de er opptatt av å hoppe i en stor vanndam sammen. De voksne er altså opptatt av en dagsorden, som på sitt vis foregår frakoblet fra barnas egne undersøkelser og interesser. Ifølge forfatteren illustrerer dette hvordan et ensidig fokus på gjennomføringen av en dokumenterbar læringsaktivitet gjør det vanskelig for de voksne å se hvordan barna selv skaper en læringssituasjon, og hvordan barnas danning av fellesskap er knyttet til de pedagogiske aktivitetene i avdelingen.

Analysene viser også at barnehagelærerne er alene om å håndtere oppsporings- og vurderingsarbeidet, og at flere barnehagelærere gir uttrykk for at de ønsker mer sparring og hjelp, særlig fra PPT-psykologer, slik at vurderingsarbeidet i høyere grad blir et felles anliggende via et tverrfaglig samarbeid.

Design

Avhandlingens empiriske fundament består av et ti måneder langt feltarbeid i to avdelingsgrupper med barn i 1- til 2-årsalderen. Avdelingene er valgt ut fordi de kan betegnes som ressurssterke, og fordi flere av de ansatte har deltatt i utviklingsprosjekter eller etter- og videreutdanning som handlet om for eksempel inkludering i barnehagen. Gjennom deltakerobservasjoner utforsker forfatteren barnas deltakelse og danning av fellesskap i de pedagogiske aktivitetene og rutinene samlingsstund, lekeplassliv og mellomrom samt det pedagogiske arbeidet med inkludering og oppsporing. Datamaterialet består av feltnotater, situerte samtaler med avdelingspersonalet og semistrukturerte intervjuer med to utvalgte barnehagelærere, en PPT-psykolog og teamlederen for et ressursteam. Forfatteren har også observert tverrfaglige møter, personalmøter og barnehagelærermøter og trekker inn forskjellige dokumenter, som årsplaner, møtereferater og kommunale samarbeidsprosedyrer.

Referanser

Munck, C. C. C. (2017). Små børns fællesskabelse i en flertydig vuggestuepraksis. Ph.d.-afhandling. Roskilde: Roskilde Universitet.