Peer effects on the development of language skills in Norwegian childcare centers

Forfatter
Ribeiro, L. A., Zachrisson, H. D., & Dearing, E.
Kilde
Early Childhood Research Quarterly, 41, 1-12.
År
2017

Formål

Formålet med studien er å undersøke om jevnaldrende barns ekspressive språkkunnskaper påvirker barnehagebarns språkferdigheter i en norsk sammenheng. Forfatterne vurderer spesifikt om jevnaldrende barns ekspressive språk i 2-årsalderen kan brukes til å forutsi barnehagebarns reseptive språk i 4-årsalderen, og om jevnaldrende barns språkferdigheter kan ha en kompenserende effekt på forskjeller i språkferdigheter som skyldes foreldrenes utdanningsbakgrunn.

Resultat

Resultatene viser at jevnaldrende barns ekspressive språkferdigheter i 2-årsalderen ikke kan, i gjennomsnitt, forutsi barnehagebarns språkferdigheter i 4-årsalderen. Det å tilhøre en barnegruppe med sterkere språkferdigheter ser imidlertid ut til å svekke forskjeller i språkferdigheter som skyldes morens utdanningsbakgrunn. Dermed kan det å tilhøre en språklig sterk barnegruppe kompensere for forskjeller i foreldres utdanningsbakgrunn og bidra til å gjøre språkferdighetene blant barnehagebarn likere.

 

Design

Studiens empiriske materiale stammer fra BONDS, «The Behavior Outlook Norwegian Developmental Study», som er en longitudinell studie av 1157 barn og deres foreldre i fem kommuner i Sørøst-Norge. I nærværende studie brukes det et utvalg på 539 barn fra 57 barnehager der det finnes data for minst tre andre jevnaldrende barn fra samme barnehage. Datainnsamlingsmetodene består av språktester, som suppleres med informasjon om sosiodemografiske karakteristika (primært mors utdanning) og barnehagerelaterte variabler (for eksempel antall timer tilbrakt i barnehagen og barn per ansatt).

Referanser

Ribeiro, L. A., Zachrisson, H. D., & Dearing, E. (2017). Peer effects on the development of language skills in Norwegian childcare centers. Early Childhood Research Quarterly, 41, 1-12.