Children’s Perspective on Learning: An International Study in Denmark, Estonia, Germany and Sweden

Forfatter
Sandberg, A., Broström, S., Johansson, I., Frøkjær, T., Kieferle, C., Seifert, A., Roth, A., Tull, M., Ugaste, A., & Laan, M.
Kilde
Early Childhood Education Journal, 45(1), 71-81.
År
2017

Formål

Artikkelen utforsker hvordan barn i Danmark, Estland, Tyskland og Sverige beskriver sine egne perspektiver på læring. Formålet med studien er å få innsikt i barns oppfatning av læring i barnehagen og andre sosiale kontekster.

 

Resultat

Resultatene viser at de deltakende barna generelt er bevisst på sin egen læring og i stand til å gi uttrykk for sine egne perspektiver på læring. Barna beskriver både praktiske, sosiale og akademiske aspekter ved læring. Å lære praktiske ferdigheter kan for eksempel handle om å sykle, spille fotball eller utføre estetiske aktiviteter. Sosial læring handler om å kunne leke med andre barn og kjenne til de reglene som er viktige for å bygge gode relasjoner med voksne og barn. Barna snakker også om å lære hvordan man oppfører seg korrekt, for eksempel å følge reglene i barnehagen (classroom rules). Barnas oppfatning av akademisk læring er sentrert rundt lesing, skriving og matematikk. I tilknytning til akademiske ferdigheter snakker barna også om å få forskjellige former for faktakunnskap, for eksempel om naturen.

Generelt gir barna uttrykk for at man kan lære på fire forskjellige måter: (1) på egen hånd, (2) gjennom trening, (3) med hjelp fra voksne og (4) sammen med andre barn. Barna foretrekker å lære i samarbeid med andre og ser voksne og eldre barn som mentorer som kan tre til og hjelpe når det er behov for det. Hvis det handler om å lære nye, kompliserte ferdigheter, er det behov for hjelp fra en voksen, mens praktiske ferdigheter, lek og høflig oppførsel læres fra andre barn. Læring kan ifølge barna foregå både hjemme, i barnehagen, på skolen og på fritidsaktiviteter.

På spørsmål om hva de kunne tenke seg å lære på skolen, svarer barna generelt at skolen handler mest om akademiske ferdigheter som lesing, skriving og matematikk. Barnas svar viser at barna ser en klar forskjell mellom aktiviteter som foregår i barnehagen, og aktiviteter som foregår på skolen. Aktivitetene på skolen har en klar struktur sammenlignet med barnehageaktiviteter.

Design

Forskerne bruker fokusgruppeintervjuer til å få et innblikk i barns syn på egen læring. I alt 181 barn fra de fire landene deltar i 51 fokusgruppeintervjuer, med mellom tre og seks barn i hver gruppe. Barna som deltar, er i de fleste tilfeller 5–6 år, men i den svenske delen av studien deltar også 4–åringer. I intervjuene blir barna spurt om hva læring er, og hvordan man lærer. I tillegg blir de spurt om hvor man kan lære, og hva de kunne tenke seg å lære på skolen. Studien har en barnesentrert tilnærming, og barna betraktes som medskapende i forskningsprosessen. De innsamlede dataene analyseres ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse og tematisk analyse.

Referanser

Sandberg, A., Broström, S., Johansson, I., Frøkjær, T., Kieferle, C., Seifert, A., Roth, A., Tull, M., Ugaste, A., & Laan, M. (2017). Children’s Perspective on Learning: An International Study in Denmark, Estonia, Germany and Sweden. Early Childhood Education Journal, 45(1), 71-81.