Preschool as an arena for developing teacher knowledge concerning children’s language learning

Forfatter
Sheridan, S., & Gjems, L.
Kilde
Early Childhood Education Journal, 45(3), 347-357.
År
2017

Formål

Formålet med studien er å undersøke hva svenske og norske barnehagelærere fremhever som viktig for barns språklæring i en barnehagekontekst.

 

Resultat

Resultatene viser at det er flere likheter mellom de svenske og norske barnehagelærerne med hensyn til hva de fremhever som viktig for barns språklæring. Både svenske og norske barnehagelærere verdsetter barnas egne interesser og deres rett til å engasjere seg i de læringsaktivitetene som barnehagene tilbyr. Hvis barna er uinteresserte og uengasjerte, vil verken de svenske eller de norske barnehagelærerne tvinge dem til å delta. Barnehagelærerne er også enige om at språklæring er viktig for barn, særlig læring av ordforråd i hverdagssituasjoner. Når det gjelder ordforrådet, er det imidlertid også forskjeller mellom de svenske og de norske barnehagelærerne. De norske barnehagelærerne gir uttrykk for at barns læring av ordforråd oppstår når barn hører ord i en relevant her-og-nå-kontekst, mens de svenske barnehagelærerne forholder seg til barns læring av ordforråd i et livslangt perspektiv (lifelong learning). Resultatene viser at barnehagelærernes fortellinger om hvordan de arbeider med barns språklæring og hvorfor, er utydelige. Barnehagelærerne fra begge land presenterer hverdagssamtaler som den viktigste konteksten for barns språklæring, inkludert hverdagsaktiviteter som måltider, lek og bleieskift. Det er imidlertid ingen av barnehagelærerne som gir uttrykk for hvordan disse situasjonene kan bidra til å utvikle barns ordforråd.

Design

Studien er basert på 69 intervjuer med svenske barnehagelærere og 35 intervjuer med norske barnehagelærere. Intervjuene ble utført av barnehagelærerstudenter, som gjennomførte dem i løpet av en praksisperiode i utdanningen. Intervjuguiden bestod av ni spørsmål som var utarbeidet av forskerne. Målet med spørsmålene var å avdekke hva barnehagelærerne la vekt på med hensyn til barns språklæring, hvordan de arbeidet med barns språklæring, og hvorfor. Barnehagelærerstudentene hadde fått tydelige instruksjoner om hvordan intervjuet skulle utføres, og hvordan det skulle transkriberes etterpå. Det empiriske materialet er lest og analysert av forskerne, som har konsentrert seg om det barnehagelærerne trekker frem som de viktigste aspektene ved barns språklæring. Først analyserte de intervjuene enkeltvis, og deretter gjennomførte de en komparativ analyse. I den komparative analysen la de vekt på forskjeller og likheter mellom de svenske og norske barnehagelærerne med hensyn til hva de anså som de viktigste aspektene i arbeidet med barns språklæring, hvordan de arbeidet med barns språklæring, og hvorfor.

Referanser

Sheridan, S., & Gjems, L. (2017). Preschool as an arena for developing teacher knowledge concerning children’s language learning. Early Childhood Education Journal, 45(3), 347-357.