‘Horrible or happy – we’ll have a little grey now’: aesthetic judgements in children’s narration with an interactive whiteboard

Forfatter
Skantz Åberg, E.
Kilde
International Journal of Early Years Education, 25(1), 72-88.
År
2017

Formål

Formålet med studien er å undersøke hva som skjer når 6-åringer blir instruert i å skape digitale fortellinger med en interaktiv tavle. Studien setter særlig søkelyset på samspillet mellom barna, en barnehagelærer og det digitale verktøyet, og hva barna og barnehagelæreren retter oppmerksomheten mot i aktiviteter med digital historiefortelling.

Resultat

Resultatene viser generelt at barnehagelæreren primært er opptatt av det verbale i historiefortellingen, mens barna er opptatt av de visuelle elementene. Ifølge forfatteren indikerer dette at barnehagelærere i høyere grad bør anerkjenne den viktige rollen estetisk vurdering spiller for barna når de skaper fortellinger med en interaktiv tavle.

Analysen viser at barnehagelæreren strever med å skape en felles oppmerksomhet i aktiviteten med digital historiefortelling, mens barna i høyere grad evner å skape intersubjektivitet seg imellom i aktiviteten. Selv om barnehagelæreren anerkjenner barnas kreative virksomhet i form av illustrasjonene på tavlen, oppfordrer hun som oftest barna til å formulere historiene sine verbalt. Og selv når barnehagelæreren forsøker å støtte barnas narrative læring, retter barna oppmerksomheten mot de visuelle elementene på tavlen, noe som av og til fører til at barnehagelæreren og barna ikke oppnår tilstrekkelig intersubjektivitet i aktiviteten. Ifølge forfatteren kan dette henge sammen med det valgte digitale verktøyet. En interaktiv tavle har et åpent grensesnitt (interface) som gir mulighet for ubegrenset tegning/skriving på en stor skjerm. Men fordi barnehagelæreren har avgrenset skjermen ved å dele den opp i fire nummererte felt, støttes barnas kreative utfoldelse indirekte av en bestemt narrativ struktur. Ifølge forfatteren kan dette ha påvirket barnas fortellinger.

Studien viser også at barna ofte benytter estetiske vurderinger i aktiviteter med historiefortelling, både når de vurderer handlinger og visuelle objekter. Analysen peker på at de estetiske vurderingene spiller en viktigere rolle enn bare å uttrykke barnas preferanser og smak. Ifølge forfatteren er de estetiske vurderingene først og fremst viktige fordi de kan være indikatorer på hva barn lærer i en aktivitet. Barna bruker estetiske vurderinger i form av verbale uttrykk som «rar» og «bedre» til å identifisere hva som er relevant i bildematerialet. Dette kommer for eksempel frem når to barn diskuterer bakgrunnsfargen på illustrasjonene sine og dermed lærer at et visuelt objekt er mer synlig med en lys bakgrunnsfarge.

Design

Dataene ble samlet inn i en svensk førskoleklasse (preschool class), og studien omfatter én barnehagelærer (preschool teacher), fire 6-åringer og ett barn på 7 år. De deltakende barna ble observert mens de parvis utførte aktiviteter med digital historiefortelling. Konkret undersøkes det hvordan barna og barnehagelæreren kommuniserer og samhandler med hverandre og med det digitale verktøyet. Aktiviteten var forberedt av barnehagelæreren, som ved hjelp av programmet Notebook hadde tegnet opp fire tomme, nummererte felt på tavlen for å gi aktiviteten en narrativ struktur. I disse feltene kunne barna tegne illustrasjoner til historien sin. I løpet av aktiviteten instruerte barnehagelæreren barna verbalt og ved å peke på de opptegnede feltene.

I alt ble seks fortellinger tatt opp på video med to kameraer, ett rettet mot tavlen og ett mot barnas ansikter. Det empiriske materialet analyseres ut fra begrepene scaffolding og estetisk vurdering (aesthetic judgement). Scaffolding viser til hvordan barnehagelæreren hjelper barna med å løse en oppgave gradvis mer selvstendig, mens forfatteren definerer estetisk vurdering som barnas måte å vurdere noe ut fra preferanse og smak. Med utgangspunkt i interaksjonsanalyse legger forfatteren, som søker å belyse barnas meningsdanning og narrative læring, særlig vekt på barnas verbale uttrykk.

 

Referanser

Skantz Åberg, E. (2017). ‘Horrible or happy – we’ll have a little grey now’: aesthetic judgements in children’s narration with an interactive whiteboard. International Journal of Early Years Education, 25(1), 72-88.

Oppdragsgiver

Vetenskapsrådet