Gender matters: male and female ECEC practitioners’ perceptions and practices regarding children’s rough-and-tumble play (R&T)

Forfatter
Storli, R., & Sandseter, E. B. H.
Kilde
European Early Childhood Education Research Journal, 25(6), 838-853.
År
2017

Formål

Formålet med studien er å undersøke mannlige og kvinnelige barnehageansattes oppfatninger og praksis når det gjelder barns boltrelek og lekeslåssing (rough-and-tumble play) inne og ute.

 

Resultat

Resultatene viser at de barnehageansatte anerkjente både positive og negative sider ved boltrelek og lekeslåssing, og at de i høyere grad tillot den typen lek ute enn inne. Ifølge forskerne var det mest overraskende resultatet fra spørreskjemaundersøkelsen at det ikke var signifikante kjønnsforskjeller blant det pedagogiske personalet når det gjaldt tilnærmingen til boltrelek og slåssing. Resultatene fra intervjuene indikerer imidlertid at de mannlige praktikerne var mer positive til denne formen for lek enn de kvinnelige praktikerne. Videre viser resultatene at de kvinnelige praktikerne endret holdningen til og praksisen rundt boltrelek og lekeslåssing etter at de hadde tilegnet seg mer kunnskap og erfaring med den typen lek i samarbeid med sine mannlige kollegaer. I tillegg har større bevissthet om å innføre felles forståelse, regler og praksis når det gjelder boltrelek og slåssing, bidratt til å endre holdningene. Avslutningsvis peker forskerne på at det er viktig at barnehageansatte av begge kjønn deltar i utviklingen av omgivelser som legger til rette for at barna kan drive med boltrelek og slåssing i barnehagen.

Design

Studien er basert på data både fra en spørreskjemaundersøkelse og fra semistrukturerte intervjuer. Målet var å innhente kvantitative data om mønstre blant en større gruppe barnehageansatte og få dypere innsikt i de ansattes holdninger, tanker og handlinger rundt barns boltrelek og lekeslåssing. 423 barnehageansatte deltok i spørreskjemaundersøkelsen, hvorav 381 var kvinner (90,1 prosent) og 42 menn (9,9 prosent). Tre barnehager ble valgt ut til intervjudelen, og én mann og én kvinne fra hver av de tre deltakende barnehagene ble intervjuet. Informantene var både barnehagelærere og assistenter. Intervjuguiden bestod av spørsmål om barnas boltrelek og lekeslåssing og hvordan det pedagogiske personalet håndterer den typen lek. Datamaterialet fra spørreskjemaundersøkelsen ble analysert i statistikkprogrammet SPSS 22, mens datamaterialet fra intervjuene ble analysert tematisk.

Referanser

Storli, R., & Sandseter, E. B. H. (2017). Gender matters: male and female ECEC practitioners’ perceptions and practices regarding children’s rough-and-tumble play (R&T). European Early Childhood Education Research Journal, 25(6), 838-853.