Hvordan underviser barnehagelærere? Eller gjør de ikke det i barnehagen?

Forfatter
Sæbbe, P., & Pramling Samuelson, I.
Kilde
Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 14(7), 1-15.
År
2017

Formål

Formålet med studien er å undersøke barnehagelæreres arbeid med matematikk gjennom hverdagsaktiviteter i barnehagen.

 

Resultat

Resultatene viser at barnehagelærerne tilrettelegger hverdagsaktiviteter med vekt på barns matematikklæring på forskjellige måter. Alle de fem barnehagelærerne oppgir at de har en bevisst strategi og klare intensjoner om hva barnet skal lære i aktivitetene de har planlagt og gjennomført. Alle omtaler også aktivitetene som læringssituasjoner. Forskerne peker på at barnehagelærerne ikke nødvendigvis har språk og begreper til å gi en klar beskrivelse av hva som kjennetegner måten de arbeider med matematikk på. Alle barnehagelærerne oppgir imidlertid at det de gjør, er annerledes enn det som skjer på skolen, men bare én av dem kaller det han gjør, for undervisning. Ifølge forskerne viser dette at det er behov for å definere innholdet i undervisningsbegrepet, slik at undervisningspraksisen i barnehagen kan illustreres på en bedre måte.

Design

Studien undersøker hvordan barnehagelærere beskriver sin egen praksis når det gjelder arbeidet med matematikk gjennom hverdagsaktiviteter. Fem barnehagelærere fra fem forskjellige barnehager deltok i undersøkelsen. Hver enkelt barnehagelærer skulle planlegge og gjennomføre en hverdagsaktivitet med vekt på matematikk. Aktiviteten skulle gjenspeile hverdagen i barnehagen. Det vil si at den skulle utføres slik den vanligvis utføres, og med det materiellet de ansatte vanligvis bruker når de arbeider med dette fagområdet i barnehagen. I alt deltok 26 barn som var mellom 3 år og 11 måneder og 6,5 år da studien ble gjennomført. Det empiriske materialet består av videoobservasjoner av én hverdagsaktivitet i hver av de fem barnehagene. Aktiviteten varte mellom 20 minutter og 47 minutter. Med utgangspunkt i videoobservasjonene intervjuet forskerne hver enkelt barnehagelærer. Under intervjuene presenterte forskerne deler av videoopptakene for barnehagelæreren, slik at han eller hun fikk anledning til å reflektere over sin egen praksis slik den fremstod den dagen aktiviteten ble filmet. Datamaterialet ble transkribert og deretter analysert med utgangspunkt i grounded theory.

Referanser

Sæbbe, P., & Pramling Samuelson, I. (2017). Hvordan underviser barnehagelærere? Eller gjør de ikke det i barnehagen? Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 14(7), 1-15.