Factors Influencing Non-native Parents to Use Educational e-Services: A Case Study of Preschools in A Swedish Municipality

Forfatter
Thangavel, G., Rostami, E., & Islam, M. S.
Kilde
International Journal of E-Services and Mobile Applications, 9(4):41-54.
År
2017

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvilke faktorer som påvirker foreldre med utenlandsk bakgrunn til å bruke elektroniske løsninger (educational e-services) i svenske barnehager. Forfatterne ser spesifikt på Unikum, en nett- og telefonbasert elektronisk løsning som brukes i den elektroniske kommunikasjonen mellom hjem og barnehage.

Resultat

Studien viser at det å skape bevissthet og motivasjon blant foreldrene når det gjelder elektroniske løsninger som Unikum, er en viktig suksessfaktor som styrere bør være oppmerksomme på hvis de vil øke bruken av elektroniske løsninger blant foreldre med utenlandsk bakgrunn.

Med bakgrunn i den analytiske rammen indikerer resultatene at ytre faktorer, fortrolighet og alder (som hører under individuelle faktorer) ikke spiller noen særlig rolle for foreldrenes bruk av Unikum, mens bevissthet og motivasjon, de to ledelsesfaktorene, ser ut til å ha en betydelig innvirkning.

 

Design

Studiens design består av to deler: (1) en litteraturgjennomgang og (2) en intervjustudie.

Målet med litteraturgjennomgangen er å identifisere hvilke faktorer som ifølge eksisterende forskning er sentrale for utenlandske foreldres bruk av elektroniske løsninger i forbindelse med pass av barn og barnas utdanning. Forfatterne utfører også en forstudie om Unikum, som sammen med litteraturgjennomgangen brukes til å bygge opp en analytisk ramme som benyttes videre i studien.

Den analytiske rammen består av følgende faktorer, som kan tenkes å virke inn på utenlandske foreldres bruk av elektroniske løsninger: (1) indre faktorer, det vil si individuelle, tekniske, fortrolighetsrelaterte, kulturelle og sosiale, (2) ytre faktorer, det vil si tilgjengeligheten av informasjonsteknologi, og (3) ledelse, det vil si bevissthet og motivasjon.

I studiens andre del sier fire barnehager seg villig til i å hjelpe med å opprette kontakt med foreldre, noe som resulterer i sju foreldreintervjuer. I tillegg gjennomføres det intervjuer med styrere. Forfatterne intervjuer også sju foreldre som studerer svensk for innvandrere. Dermed deltar i alt 14 foreldre med utenlandsk bakgrunn i undersøkelsen. Foreldrene intervjues ansikt til ansikt eller på telefonen ut fra et spørreskjema som inneholder både strukturerte og semistrukturerte elementer. Foreldrene får spørsmål om tilgangen til informasjonsteknologi, bruken av internett og bruken av Unikum.

Referanser

Thangavel, G., Rostami, E., & Islam, M. S. (2017). Factors Influencing Non-native Parents to Use Educational e-Services: A Case Study of Preschools in A Swedish Municipality. International Journal of E-Services and Mobile Applications, 9(4):41-54.