Viden i spil i daginstitutioner

Forfatter
Togsverd, L., Rothuizen, J. J. E., Jørgensen, H. H., & Weise, S.
Kilde
VIA University College.
År
2017

Formål

Formålet med forskningsprosjektet «Viden i spil i daginstitutioner» er å undersøke hvordan barnehagelærere selv forstår pedagogikk i barnehagen, altså hvordan de orienterer seg i praksis og gir handlingene sine retning. Ved å se på barnehagelæreres hverdagsfortellinger søker forskerne å få et innblikk i kunnskapen barnehagelærerne bruker i den pedagogiske praksisen.

Resultat

Prosjektet viser at en betydelig del av barnehagelærernes faglighet består i å vite hvordan de skal handle i situasjoner som ikke kan planlegges på forhånd, men som utspiller seg i det konkrete samspillet med barna. I disse situasjonene tar barnehagelærerne i bruk en pedagogisk kunnskap som gir handlingene deres retning, og som sier noe om hva god pedagogikk er. Ifølge forfatterne rommer denne kunnskapen en spenning mellom to verdier som barnehagelærerne søker å balansere i det pedagogiske arbeidet. Den ene verdien handler om å møte det enkelte barnet som et unikt menneske med sin egen eksistens, mens den andre handler om å hjelpe barnet med å utvikle evnen til å inngå i forpliktende fellesskap. Barnehagelærerne er altså opptatt av den dobbeltheten som ligger i å skape forpliktende fellesskap på en måte som respekterer den enkeltes frihet.

Videre peker prosjektet på at barnehagelærerne legger vekt på barnehagen som et sted hvor barna kan øve seg på å finne sin plass i fellesskapet og samtidig bli seg selv. Barnehagelærerne ser på selve hverdagslivet og hverdagslivets rutiner og samvær som betydningsfullt i pedagogisk forstand.

Design

I forskningsprosjektet, som er et samarbeid mellom fire forskere og fem barnehager, utforskes barnehagelærernes egne fortellinger fra barnehagens hverdagsliv. Det empiriske grunnlaget for studien består av cirka 200 fortellinger som er blitt lagt frem i såkalte fortellerom, der forskere, pedagogisk personale og styrere har utvekslet og undersøkt fortellinger fra praksis. Selve rapporten er bygd opp som en forskningsfortelling i tråd med prosjektets narrative tilnærming. Analysen er blant annet inspirert av hermeneutikk og fortelleteori.

Referanser

Togsverd, L., Rothuizen, J. J. E., Jørgensen, H. H., & Weise, S. (2017). Viden i spil i daginstitutioner. Forskningsrapport. VIA University College.

 

Oppdragsgiver

Prosjektet «Viden i spil i daginstitutioner» (ViS) er gjennomført i 2016–17 i regi av forskningsprogrammet «Barndomspædagogik», VIA UC, i et samarbeid med fem barnehager og med støtte fra BUPLs forskningsfond.