A Critical Analysis of Concepts Associated with Sustainability in Early Childhood Curriculum Frameworks Across Five National Contexts

Forfatter
Weldemariam, K., Boyd, D., Hirst, N., Sageidet, B. M., Browder, J. K., Grogan, L., & Hughes, F.
Kilde
International Journal of Early Childhood, 49(3), 333–351.
År
2017

Formål

Formålet med studien er å undersøke om og hvordan oppfatninger av bærekraft (sustainability) fremstår i fem aktuelle læreplaner for barnehagen (early childhood curricula). Dette gjøres ved å sammenligne læreplaner fra Australia, England, Norge, Sverige og USA.

Resultat

Generelt viser dokumentanalysen at forestillinger om bærekraft er mer
implisitt til stede enn eksplisitt beskrevet i de fleste av de undersøkte læreplanene, og at alle de fem læreplanene primært er basert på en barnesentrert, sosiokulturell tilnærming med utgangspunkt i sosialkonstruktivistiske og piagetiske utviklingsteorier.

Forfatterne finner at den norske læreplanen, som én av to, eksplisitt refererer til bærekraft. Den beskriver blant annet at barnehagen har en viktig oppgave med å fremme verdier, holdninger og praksis som skal bidra til et mer bærekraftig samfunn, og at barnehagen skal bidra til å gi barna en forståelse av at handlingene deres i dag har konsekvenser for fremtiden. Selv om den svenske læreplanen ikke eksplisitt fremhever bærekraft, finner forfatterne at de to skandinaviske læreplanene begge inneholder tydelige trekk fra en sterk naturorientert, utendørspedagogisk tradisjon og en miljørettet tilnærming. Ifølge forfatterne anerkjenner dermed både den norske og den svenske læreplanen betydningen av utendørs læringsmiljøer ved å stille lovfestede krav om at barn skal knyttes til sitt naturlige miljø, og at barn skal bidra til en bærekraftig fremtid. Når det gjelder synet på barn, finner forfatterne at det er den svenske læreplanen som i størst grad posisjonerer barn som verdensborgere, som oppfordres til å bli aktive forandringsagenter. Selv om begge de to skandinaviske læreplanene nevner forbindelsene mellom mennesker og miljø, går det også frem at de ikke ser ut til å anerkjenne gjensidigheten i forholdet. Forfatterne konkluderer med at læreplanene generelt sett i høyere grad bør fremstille barn som politiske agenter som er i stand til å endre verden ved å delta som aktive borgere.

Design

Studien er en komparativ dokumentstudie, og datamaterialet består av fem nasjonale læreplaner, blant annet den norske rammeplanen for barnehagen (2017) og den svenske «Läroplan för förskolan» (Lpfö 1998, 2016). De fem nasjonale læreplanene blir gjennomgått av en forsker fra samme land, som ser etter passasjer med eksplisitte eller implisitte referanser til bærekraft. Deretter sammenligner forfatterne hvordan de forskjellige landene konseptualiserer bærekraft. I analysen benyttes en posthumanistisk forståelsesramme kombinert med metoden critical inquiry. Analysen tar utgangspunkt i fire identifiserte temaer fra læreplanene: (1) tilstedeværelse av bærekraft, (2) synet på barn, (3) forholdet mellom menneske og miljø, og (4) filosofisk og teoretisk støtte for ideer som uttrykkes om bærekraft.

 

Referanser

Weldemariam, K., Boyd, D., Hirst, N., Sageidet, B. M., Browder, J. K., Grogan, L., & Hughes, F. (2017). A Critical Analysis of Concepts Associated with Sustainability in Early Childhood Curriculum Frameworks Across Five National Contexts. International Journal of Early Childhood, 49(3), 333–351.