Surveying Preschool Teachers' Use of Digital Tablets: General and Technology Education Related Findings

Forfatter
Otterborn, A., Schönborn, K. & Hultén M.
Kilde
International Journal of Technology and Design Education, 29(4):717-737
År
2019

Formål

Formålet er å vurdere hvordan nettbrett blir brukt i generell barnehageundervisning og spesifikt innen teknologiundervisningsinitiativer. Studien undersøker utbredelsen av og egenskaper og aspekter av digitale nettbrett som lærere bruker i svenske barnehager, med fokus på teknologi. Forfatterne ønsker å bidra til mer kunnskap om hvordan digitale nettbrett brukes til å støtte barnehagebarns læring generelt og i forhold til teknologirelatert undervisning spesielt.  

Studien går ut ifra følgende forskningsspørsmål (1) Hvilke pedagogiske aktiviteter med digitale nettbrett driver lærere med i svenske barnehager? (2) Hva er barnehagelærernes holdninger til de pedagogiske fordelene og ulempene med å bruke digitale nettbrett i undervisning? (3) Hva er barnehagelæreres anbefalinger for bruk av digitale nettbrett i undervisningspraksis? 

Resultat

Resultatene fra spørreundersøkelsen viser høy grad av engasjement rundt digitale nettbrett i barnehager, med aktiviteter rettet mot flere fagrelaterte, sosiale og generelle ferdigheter. Programmering, innovasjon, konstruksjon og skapelse, problemløsning og design var de mest fremtredende nettbrettaktiviterer innenfor teknologiske fagområder.  

Muligheter for meningsfulle læringsaktiviteter og digital tilpasningsdyktighet ble sett på som pedagogiske fordeler ved bruk av digitale nettbrett. Økte forventinger om å integrere nettbrettaktiviteter med en medfølgende mangel på digitale ferdigheter ble uttrykt som begrensinger. Barnehagelærernes anbefaling for fremtidig bruk av nettbrett inkluderte å definere tydeligere retningslinjer for hvordan nettbrett skal brukes i læreplanen, og tilstrekkelig kursing for at barnehagelærere skal tilegne seg digital kompetanse.

Design

Studien er basert på en nettbasert spørreundersøkelse. Spørreundersøkelsen var designet for å generere informasjon om læreres bruk av, erfaringer med og holdninger til digitale nettbrett i barnehager, med ekstra fokus på teknologiundervisning. Invitasjon til å delta i spørreundersøkelsen ble sendt ut til 700 barnehager i Sverige. Link til undersøkelsen og invitasjon til å delta ble også kommunisert via sosiale medier. Undersøkelsen fikk 327 respondenter som danner datagrunnlaget for denne studien. Spørreundersøkelsen besto av spørsmål om respondentenes demografiske karakteristikker og fire åpne spørsmål om bruk av digitale nettbrett i barnehager. 

Referanser

Otterborn, A., Schönborn, K. & Hultén M. (2019). "Surveying Preschool Teachers' Use of Digital Tablets: General and Technology Education Related Findings". International Journal of Technology and Design Education, 29(4):717-737.