Characteristics of Nordic research on special education in preschool: a review with special focus on Swedish conditions

Forfatter
Palla, L.
Kilde
International Journal of Inclusive Education, 23(4):436-453
År
2019

Formål

Artikkelen identifiserer og går gjennom nyere nordisk forskning på spesialpedagogikk i barnehagen. Forskningsspørsmålet var «Hva karakteriserer nordisk forskning på spesialpedagogikk i barnehagen i årene mellom 2006 og 2014?».

Underspørsmålene er: (1) Hva karakteriserer formålet med forskningen med tanke på nærhet til praksisfeltet?, (2) Hva slags datainnsamlingsmetoder blir brukt i forskningen og hva karakteriserer tilnærmingene til data- og analysetyper i forskningen?, (3) Hvilke teorier blir anvendt i forskningen? Og (4) Hvilke deltakere kommer i størst grad til orde i forskningen?

Resultat

Resultatene av litteraturgjennomgangen indikerer at de inkluderte studiene er karakterisert av intimitet med og dybde i praksisfeltet i barnehagen. Forskningen består for det meste av kvalitative data som er skapt gjennom intervjuer med varierende teoretiske rammeverk. Barnehagelæreren sin stemme er dominerende, men spesialpedagoger og foreldres stemmer blir til en viss grad hørt. Barnas stemmer blir sjeldent hørt og da kun gjennom videoopptak der den voksne fortolker barnet.

Design

Analysemetoden var konfigurativ, og prosedyrene inkluderte en innholdsanalyse. Det empiriske materialet besto av 31 publikasjoner. Nærmere bestemt 13 vitenskapelige artikler, 18 akademiske avhandlinger. Fem av disse avhandlingene var artikkelbaserte (bestående av 2–4 artikler som enten var publiserte eller ventet publisering) og resten var monografier.

Referanser

Palla, L. (2019). “Characteristics of Nordic research on special education in preschool: a review with special focus on Swedish conditions”. International Journal of Inclusive Education, 23(4):436-453.