Continuous professional development and ECEC quality: Findings from a European systematic literature review

Forfatter
Peleman, B., Lazzari, A., Budginaitė, I., Siarova, H., Hauari, H., Peeters, J. & Cameron, C.
Kilde
European journal of education, 53(1):9-22.
År
2018

Formål

Studiens formål er å (1) undersøke om – og under hvilke forhold – investering i initiativer for kontinuerlig profesjonsutvikling og arbeidsforhold bidrar til forbedring av ansattes utdannings- og omsorgspraksiser i barnehager, (2) dokumentere effektene av kontinuerlig profesjonsutviklingsaktiviteter og arbeidsforhold på hverdagsinteraksjoner mellom ansatte og barna, i tillegg til på barnas læring og velvære, (3) identifisere trekk ved kontinuerlig profesjonsutviklings-programmer og arbeidsforhold som er funnet å være mer effektive i relasjon til punkt 1 og 2.

Resultat

Resultatene fra den systematiske kunnskapsoversikten viser at kontinuerlig profesjonsutviklingsintervensjoner som er integrerte i barnehagenes praksis, med tilbakemeldingskomponenter, er mest effektive i form av varig påvirkning på de barnehageansattes læring, utvikling og kvaliteten på deres praksiser. Langvarige kontinuerlige profesjonsutviklingsintervensjoner som er integrert i praksis, som pedagogisk veiledning og coaching i refleksjonsgrupper, produserer positiv påvirkning i veldig ulike kontekster. Påvirkningen ser ut til å holde både i land hvor det er veletablerte barnehagepraksiser og høye kvalifikasjonskrav for ansatte og i land med lave begynnende kvalifikasjonskrav for barnehagepraksis. 

Funnene viser at deltagelse i kontinuerlige profesjonsutviklingsaktiviteter økte de ansattes pedagogiske bevissthet og profesjonelle forståelse. Gjennom aktivitetene rekonseptualiserte deltagerne sin rolle som pedagog og begynte å se barna som protagonister i sin egen læring. Studien indikerer også at kontinuerlige profesjonsutviklingsaktiviteter som er arbeidsplassbaserte har en større effekt på kollegiet og team-samarbeid enn aktiviteter utenfor arbeidsplassen.  

Design

Studien er en systematisk kunnskapsoversikt. Inkluderte studier er hentet fra en rekke internasjonale databaser, og nasjonale databaser i alle daværende 28 EU-land i 2016. Studier ble så ekskludert og inkludert basert på oppgitte inklusjonskriterier, og det ble gjennomført øvrig kartlegging av eksisterende studier. Etter kvalitetsvurderinger og datauthenting ble det gjennomført en narrativ syntese av 44 inkluderte studier.  

Referanser

Peleman, B., Lazzari, A., Budginaitė, I., Siarova, H., Hauari, H., Peeters, J. & Cameron, C.  (2018). "Continuous professional development and ECEC quality: Findings from a European systematic literature review". European journal of education, 53(1):9-22.