Designing play-based learning chemistry activities in the preschool environment

Forfatter
Adbo, K. & Carulla, C. V.
Kilde
Chemistry Education Research and Practice, 20(3):542-553.
År
2019

Formål

Formålet med denne studien var å (1) designe lekbaserte læringsaktiviteter med teoretisk kjemi-innhold og kjemi-ferdigheter for barnehagemiljøet, og (2) evaluere aktiviteter med bruk av kvalitetsmarkører for lekbasert læring.

Resultat

Resultater fra studien viser at å introdusere vitenskapelige aktiviteter med fagterminologi og konsepter inn i barnehagemiljøet krever veiledning fra barnehagelæreren for å drive videre det vitenskapelige innholdet i diskusjonen, opprettholde fokuset, redusere variabler og velge ut viktige detaljer. Forfatterne argumenterer for at aktive barnehagelæreres støtte i læringen er viktig for små barns utvikling av ord- og konseptforståelse, og for å opprettholde et godt læringsmiljø. I denne studien var fokuset på observasjon som en fremvoksende ferdighet, noe barna så ut til å relatere seg til ut ifra deres fokus.

Funnene viser at teoretisk kjemi har en plass i barnehagen ettersom det teoretiske grunnlaget for praktiske metoder er enkle å forstå for tre-åringer. Resultatene viser at barna kan forstå konsepter, men samtidig slite med å verbalisere ordene for konseptet. Funnene fra studien gir, ifølge forfatterne, et nytt perspektiv på hvilket kjemi-innhold som er passende i en barnehagekontekst.

Ifølge forfatterne kan funnene antyde at når stillasbygging brukes som observasjonsperspektiv, kan det være et nyttig verktøy for både design av individuelle aktiviteter og som basis for profesjonell utvikling.

Design

Den aktuelle studien er første del av en større, longitudinell undersøkelse. Datainnsamlingen for denne studien foregikk over en periode på fire uker, to ganger i uken. En gjennomsnittlig aktivitet varte 20-30 minutter. Studien baserer seg på videoopptak og observasjon, og samlet også inn data som tegninger, bilder og kunstverk produsert av barna. Analysen var en kontinuerlig prosess som startet umiddelbart samtidig med datainnsamlingen.

Respondentene i studien besto av en gruppe på fire barn på tre år, to gutter og to jenter, ved en barnehage i sørøst Sverige. I tillegg er også vanlige barnehageansatte til stede under aktiviteten. Ettersom formålet med studien er designet av aktivitetene var det behov for fleksibilitet mellom aktivitetene, derfor deltar forskeren i aktiviteten sammen med barna og tar på seg rollen som barnehagelærer.

Referanser

Adbo, K. & Carulla, C. V. (2019). “Designing play-based learning chemistry activities in the preschool environment”. Chemistry Education Research and Practice, 20(3):542-553.

Oppdragsgiver

Linnéuniveristetet og Crafoordska stiftelsen, Sverige