Hallmarks of participation – children’s conceptions of how to get access to communities in Norwegian Early Childhood Education and Care (ECEC)

Forfatter
Ree, M., Alvestad, M. & Johansson, E.
Kilde
International Journal of Early Years Education, 27(2):200-215
År
2019

Formål

Studien undersøker hvordan barn selv beskriver muligheten til å aktiv delta i barnehagehverdagen sin gjennom å bli inkludert, akseptert og engasjert i et fellesskap med andre barn. Forskningsspørsmålet er: Hvilke kjennetegn mener barna selv påvirker muligheten til å delta i fellesskapet i barnehagen?

Resultat

Barna i studien mente fem element var viktige forutsetninger for å delta i barnehagefellesskapet: Å kunne stole på andre, å føle ansvar overfor andre, å ha frihet både til å velge og avslå fellesskapet, å dele verdier og interesser og å kunne tilpasse seg reglene i barnehagen. Forskerne mener det er viktig å ta barnas perspektiver med i planleggingen og utførelsen av hverdagsaktiviteter i barnehagen for å styrke følelsen av deltakelse i fellesskapet.

Design

Studien er basert på semistrukturerte intervjuer med tolv fireåringer (sju jenter og fem gutter) fra tre norske barnehager. Alle barnehagene var med i BePro-prosjektet og ble strategisk valgt ut for å sikre et bredt og rikt datagrunnlag. Barna ble valgt ut basert på interesse og frivillighet og ble intervjuet i grupper på fire. Samtalene ble tatt opp på lydbånd og transkribert.

Referanser

Ree, M., Alvestad, M. & Johansson, E. (2019). “Hallmarks of participation – children’s conceptions of how to get access to communities in Norwegian Early Childhood Education and Care (ECEC)”. International Journal of Early Years Education, 27(2):200-215.