Participation in communities in ECEC expressed in child–educator interactions

Forfatter
Ree, M. & Emilson, A.
Kilde
Early Child Development and Care, 190(14):2229-2240
År
2019

Formål

Studien utforsker hvilke muligheter barn har til å delta aktivt i fellesskap i barnehagen. Begrepet deltakelse refererer i denne studien til hvordan barna blir inkludert, akseptert, engasjert og tar del i fellesskapene. Forskerne retter et spesielt fokus på hvordan kommunikasjonen mellom barnehagepersonalet og barna former barnas muligheter til å delta. De to forskningsspørsmålene er: 1) Hvilke typer kommunikasjonsmønstre forekommer i interaksjoner mellom voksne og barn og hvordan påvirker disse barnas mulighet til å delta i barnehagefellesskapet? 2) Hvordan kan kommunikasjonsmønstre og mulighet til deltakelse i et fellesskap forstås ut fra et livsverden- og systemperspektiv?

Resultat

Analysen genererer tre ulike kommunikasjonsmønstre som påvirker barnas mulighet til å delta i barnehagefellesskapet: 1) Kontrollerende kommunikasjon – begrenset deltakelse, 2) støttende kommunikasjon – passiv deltakelse og 3) samhandlende kommunikasjon – felles deltakelse. Forskerne mener funnene viser en tendens i barnehagene til å prioritere det individuelle barnet og en målorientert praksis hvor den voksne kontrollerer kommunikasjonen og dermed også barnas livsverdener. Det tredje kommunikasjonsmønsteret, en samhandlende kommunikasjon, mener forskerne bidrar til deltakelse gjennom felles oppmerksomhet og engasjement i et felles prosjekt mellom voksne og barn. Dette samhandlingsmønsteret gjør at barna føler seg akseptert og inkludert som deltakende individer i fellesskapet.

Design

Datamaterialet består av videoobservasjoner av hverdagsaktiviteter i tre norske barnehager, med fokus på interaksjoner mellom barn og barnehagepersonale. Barnehagene ble strategisk valgt ut fra datamaterialet i BePro-prosjektet for å sikre en størst mulig bredde i utvalget. De fleste barna var fem år gamle på observasjonstidspunktet og ble observert sammen med de ansatte i barnehagene i ulike aktiviteter, både innendørs og utendørs. For å få med alle kommunikasjonsdetaljer, som følelsesuttrykk, blikk, bevegelser, holdninger og kommunikasjonskonteksten, så forskerne gjennom videoene flere ganger før observasjonene ble transkribert.

Referanser

Ree, M. & Emilson, A. (2019). “Participation in communities in ECEC expressed in child–educator interactions”. Early Child Development and Care, 190(14):2229-2240.