Technology education in preschool: providing opportunities for children to use artifacts and to create

Forfatter
Sundqvist, P. & Nilsson, T.
Kilde
International journal of technology and design education, 28(1):29-51
År
2018

Formål

Teknologi har blitt et viktig område i barnehagens opplæringsplan, men i mange land har ikke førskoler/barnehager noen tradisjon for å undervise fag, og forskning viser at mange førskole-/barnehagelærere er usikre på hvordan man skal undervise barn om teknologi. Denne studien har som formål å kartlegge anbefalinger for både førskole/barnehage og for barnehage-/førskolelærerutdanningen. Forskerne har undersøkt hvilke elementer ansatte inkluderer i undervisningen om teknologi.

Resultat

Forskerne identifiserte syv kategorier innen teknologisk opplæring: Artefakter og systemer i barns miljø, Skape, Problemløsing, Konseptet teknologi, Eksperimenter, Teknikker/Motoriske evner og Naturvitenskap. De fant at (1) artefakter har en sentral plass i førskolens teknologiske opplæring, og minst tre verb var knyttet til hvordan disse artefaktene ble adressert: bruke, skape og forstå, (2) det teknologiske innholdet i opplæringen i myndighetsregulerte dokumenter blir beskrevet i varierende grad av deltagerne, og noen ganger ikke i det hele tatt, (3) forventede elementer som lek og den viktige rollen til ansatte blir ikke uttrykt i svarene. Mulige forklaringer og implikasjoner blir diskutert.

Design

Data ble samlet inn gjennom kvalitative spørreskjema som ble sendt til 10% av førskolene i én kommune. Deltagerne var førskolelærere og barnehageansatte. For å kunne besvare forskningsspørsmålet ble tre åpne spørsmål stilt til respondentene. Disse ble valgt med den hensikt å gi informasjon om både innhold og aktiviteter i førskolen. Svarene på spørreundersøkelsen ble induktivt analysert. Totalt svarte 102 respondenter (73% av alle undersøkelsen ble sendt til), hvor av 63 var førskolelærere og 39 var barnehageansatte. 7 deltagere var menn, mens 95 var kvinner, og alderen varierte fra under 25 til over 50 år. Av alle respondentene hadde 16 fått opplæring i teknologi og relevant didaktikk.. 37 respondenter rapporterte at deres arbeidsplass implementerte en Reggio Emilia-inspirert pedagogikk, mens syv respondenter sa at de jobbet ved en IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi)-orientert førskole. To respondenter rapporterte at de jobbet i henhold til en form for utendørspedagogikk. Resten av respondentene rapporterte ikke om noen spesifikk pedagogisk profil for deres arbeidsplass.

For å kunne besvare forskningsspørsmålet ble tre åpne spørsmål stilt til respondentene. Disse ble valgt med den hensikt å gi informasjon om både innhold og aktiviteter i førskolen.

Referanser

Sundqvist, P. & Nilsson, T. (2018). «Technology education in preschool: providing opportunities for children to use artifacts and to create». International journal of technology and design education, 28(1):29-51.