Music education through the lens of ITERS-R: Discussing results from 206 toddler day care groups

Forfatter
Vist, T. & Os, E.
Kilde
Research Studies in Music Education, 42(3):326–346
År
2019

Formål

Artikkelen presenterer resultater fra en storskala kvalitetsundersøkelse av norske barnehager, som tok utgangspunkt i måleinstrumentet Infant/Toddler Environment Rating Scale – Revised, (ITERS-R). Forskerne har tatt utgangspunkt i punkt 18, som skal måle kvaliteten på musikkundervisningstilbudet i barnehagen. Forskerne diskuterer i tillegg hva slags syn på musikk som ligger bak kriteriene til ITERS-R.

Forskningsspørsmål:

1) Hva er kvaliteten på musikkutdanningstilbudet i norske barnehager sett gjennom linsen til ITERS-S?

2) Hvilke perspektiver av kvalitet i musikkutdanningstilbudet gir ITERS-S muligheten til å belyse?

Resultat

Resultatet av studien indikerer, ifølge ITERS-R punkt 18, at kvaliteten på musikkutdanningstilbudet i norske barnehager er lav. Grunnen til den laven skåren er manglende tilgang på musikalske leker og instrumenter. Bruken av sang og innspilt musikk skårer imidlertid bedre. Disse resultatene peker mot en musikalsk utdanningsfilosofi i ITERS-R som ikke samsvarer med samtidens syn på musikkutdanning og rammeplanen for norske barnehager. Forfatterne diskuterer potensielle konsekvenser av dette manglende samsvaret.

Design

ITERS-R består av 39 ulike punkter (items), men denne studien har kun tatt utgangspunkt i punkt 18: Musikk og bevegelse.

Deltakerne i studien besto av 2 811 barn fra 206 barnegrupper i 96 barnehager i fire norske fylker. Deltakerne utgjorde dermed et stratifisert sannsynlighetsutvalg og utvalget skal derfor være representativt for hele den norske barnehagepopulasjonen, bortsett fra at offentlige barnehager var overrepresenterte (63% offentlige mot 37% private). Det var imidlertid ikke statistisk signifikante forskjeller mellom gruppene fra offentlige og private barnehager.  

Fjorten forskere samarbeidet om innsamlingen av data gjennom systematiske observasjoner med utgangspunkt i ITERS-R punkt 18.  Gruppene i utvalget fikk besøk av en av forskerne, som fulgte prosedyrene i skjemaet. Basert på tre til fire timer observasjon av gruppa (barn og personale) og et kort intervju med pedagogisk leder for å samle informasjon om aspekter ved ITERS-R som ikke lot seg observere, fikk gruppa en skår i skjemaet. Personalet ble bedt om å gjennomføre barnehagedagen som normalt (uten å legge til rette for tilstedeværelsen av en observatør). Derfor utgjorde aktiviteter relatert til musikk en begrenset andel av de observerte aktivitetene. 

Referanser

Vist, T. & Os, E. (2019). “Music education through the lens of ITERS-R: Discussing results from 206 toddler day care groups”. Research Studies in Music Education, 42(3):326–346.