Changing the gender balance in preschools: an analysis of active work carried out by seven Swedish municipalities

Forfatter
Heikkilä, M.
Kilde
Education Inquiry, 10(2):134-150.
År
2019

Formål

Studien utforsker hvilke strategier sju svenske kommuner bruker for å få flere menn til å jobbe i barnehager. Målet er å identifisere de ulike måtene kommunene arbeider i rekrutteringsprosesser for å redusere kjønnsubalansen blant personalet i barnehagene. Forskerne undersøker hvilke initiativ kommunene tar i rekrutteringsprosessen og stiller følgene forskningsspørsmål: 1) Hvordan jobber kommunene for å rekruttere flere mannlige ansatte i barnehager? 2) Hvordan kan dette arbeidet beskrives? 3) Hvordan kan det kommunale initiativet forstås i dette arbeidet?

Resultat

Forskerne konkluderer med at kommunene bruker tre ulike strategier for å få flere menn til å jobbe i barnehagene: 1) Kortsiktige initiativ (for eksempel ulike typer informasjon, som kjønnsnøytrale brosjyrer eller foredrag for ansatte), 2) En-dimensjonale prosesser (prosesser som fokuserer mest på hva barnehagene selv kan gjøre for å rekruttere flere menn) og 3) Fler-dimensjonale prosesser (prosesser som involverer flere etater i kommunen og løfter temaet opp på et generelt kommunalt nivå). Disse flerdimensjonale prosessene kunne være både interne; at de kun involverte kommunen selv, eller eksterne; at de også involverte andre parter utenfor kommunen. Det var vanlig at rekrutteringsprosessen besto av en blanding av de tre strategiene, oftest 1) og 2). Forskerne mener strukturendringer må til for å få flere menn til å jobbe i barnehagen, og at slike endringer tar tid. De understreker at denne langsiktige jobben krever en klar kommunal og nasjonal strategi, og legger til at mangelen på en nasjonal strategi er problematisk siden kommunene ikke kan endre disse strukturene alene.

Design

Utvalget består av sju svenske kommuner som alle deltok i et nettverk som jobbet for å få flere menn inn i barnehagen. Studien var interaktiv, noe som vil si at både deltakerne i utvalget og forskerne jobbet sammen med å analysere data og styre retningen på undersøkelsen. Forskerne fulgte deltakerne på nettverksmøter og i rekrutteringsarbeidet i de enkelte kommunene. De intervjuet også kommunale ledere om deres forståelse av og refleksjoner rundt rekrutteringsprosessen. Til sammen 24 personer ble intervjuet.

Referanser

Heikkilä, M. (2019). “Changing the gender balance in preschools: an analysis of active work carried out by seven Swedish municipalities”. Education Inquiry, 10(2):134-150.