Preschool anxieties. Constructions of risk and gender in preschool teachers’ talk on physical interaction with children

Forfatter
Åberg, M., Hedlin, M. & Johansson, C.
Kilde
Journal of Early Childhood Research, 17(2):104-115
År
2019

Formål

Studien undersøker hvordan førskolelærerstudenter og nylig utdannede førskolelærere resonnerer rundt risikoer og bekymringer for å bli beskyldt for upassende berøring av barn.

Resultat

Resultatene viser at nyutdannede førskolelæreres bekymringer rundt fysisk berøring av barna involverer mer en kun den fysiske handlingen i seg selv og at de ikke alltid verbaliserer disse bekymringene. Bekymringene inngår i et komplekst relasjonsnettverk som involverer førskolelærere, foreldre, barn, ledelse og den fysiske og organisatoriske førskolekonteksten. Bekymringene er også knyttet til relasjoner utenfor førskolen, som medieoppslag, politiske avgjørelser og samfunnsdebatter knyttet til kjønn og likestilling. Dessuten involverer denne type bekymring både psykologiske og sosiale dimensjoner av fenomenet berøring. Utdanningsinstitusjoner for førskolelærere eller førskolen som arbeidsgiver bør være sensitive for konteksten i deres møter med førskolelæreres bekymringer rundt berøring av barn.

Studien indikerer at berøringsangst i høy grad er knyttet til kjønn (menn), men at både menn og kvinner forhandler rundt de stereotypiske forestillingene om mannen som overgriper. Den svenske diskursen rundt likestilling og kjønn har medført at kvinner blir omtalt som like sannsynlige overgripere som menn. Forfatterne understreker at en mistanke mot mannen ikke kan korrigeres ved å øke mistanken også mot kvinnen. Denne utviklingen kan føre til en økning i berøringsangst blant barnehagelærere generelt. Førskolen som arbeidsplass bør legge opp til dybdediskusjoner om berøring og kjønn, men uten å ta utgangspunkt i kjønnene som homogene grupper. Disse diskusjonene bør også involvere positive og negative aspekter ved berøring.

Design

Studien er basert på intervjuer med 16 kvinner og fire menn som nylig hadde begynt å jobbe i førskolen, eller som snart var ferdig utdannede førskolelærere. Dette empiriske materialet ble hentet fra et større svensk prosjekt kalt Touch in preschool: Care or risk? Prosjektets overordnede mål var å utforske hvordan den svenske førskolen og førskolelærerutdannelsen diskuterer og behandler problemet med fysisk kontakt mellom førskolelærere og barn. Prosjektet er basert på intervjuer med og undersøkelser av førskolelærerstudenter, praktiserende førskolelærere og styrere i førskoler. Det empiriske materialet ble analysert ved bruk av en tematisk kvalitativanalyse.

Referanser

Åberg, M., Hedlin, M. & Johansson, C. (2019). “Preschool anxieties. Constructions of risk and gender in preschool teachers’ talk on physical interaction with children”. Journal of Early Childhood Research, 17(2):104-115.