An adapted ecosystem model for inclusive early childhood education: a qualitative cross European study

Forfatter
Bartolo, P. A., Kyriazopoulou, M., Björk-Åkesson, E. & Giné, C.
Kilde
International journal of School & Educational Psychology, 9(1):3-15.
År
2019

Formål

Studiens mål er å utvikle en felles forståelse av hva som karakteriserer et godt inkluderende barnehagetilbud (quality inclusive early childhood education (IECE)) for barn fra tre år og opp til skolealder. Formålet er å gjøre forskere, pedagoger og politikere i stand til tidlig å identifisere og hjelpe barn med funksjonshemninger, eller andre sårbare barn, gjennom et godt inkluderende barnehagetilbud. Forskningsspørsmålet er: Hvilke utfall, prosesser og strukturer mener europeiske barnehageansatte et inkluderende barnehagetilbud inneholder?

 

Resultat

Resultatene ble organisert i et rammeverk som kombinerer en struktur-prosess og resultat- framstilling og en økologisk utviklingsmodell. Her identifiserer forskerne fem dimensjoner et godt inkluderende barnehagetilbud bør bestå av: 1) Hovedmål for en inkluderende barnehage: Barnets følelse av tilhørighet, medvirkning og læring. 2) Inkluderende prosesser i barnehagen: Positiv sosial interaksjon, medvirkning i daglige aktiviteter, barnesentrerte tilnærminger, personlig vurdering for læring og tilpasset støtte. 3) Inkluderende strukturer i barnehagen: Foreldremedvirkning, en holistisk læreplan, et inkluderende miljø for alle barn, kvalifiserte ansatte, et inkluderende lederskap, samarbeid. 4) Inkluderende strukturer i nærmiljøet: Relevant videreutdanning, samarbeid med kommunale tjenester og tilbud, gode overganger. 5) Inkluderende strukturer på et nasjonalt nivå: Rettighetsbaserte tilnærminger, et barnehagetilbud til alle, nasjonale læreplaner, god ledelse og finansiering, evalueringssystemer og relevant utdannelse og forskning. Forskerne mener et slikt rammeverk kan være nyttig for pedagoger, forskere og politikere som ønsker å forbedre det inkluderende barnehagetilbudet.

Design

Studien var en del av et 3-årig europeisk prosjekt om inkluderende barnehager. Utvalget i denne studien bestod av 32 par (en barnehageansatt og en akademiker) med inngående kunnskap om IECE fra 28 EU-land. Hvert av disse parene valgte så ut en barnehage fra sitt hjemland som de mente leverte et inkluderende tilbud av høy kvalitet og samarbeidet med ansattgruppen i barnehagen for å beskrive hvordan de jobbet med inkludering. Åtte av disse barnehagene fikk besøk av prosjektdeltakerne. Datamaterialet ble analysert ved bruk av en tematisk analyse for å få fram faktorene informantene mente en god inkluderende barnehage består av.

Referanser

Bartolo, P. A., Kyriazopoulou, M., Björk-Åkesson, E. & Giné, C. (2019). “An adapted ecosystem model for inclusive early childhood education: a qualitative cross European study”. International journal of School & Educational Psychology, 9(1):3-15.

Oppdragsgiver

Utdanningsmyndigheter i alle deltakende EU-land, Europakommisjonen for utdanning og opplæring