Två lärarkategoriers arbete med sociala relationer i övergången från förskoleklass till årskurs 1

Forfatter
Kallberg, P.
Kilde
Akademisk avhandling. Mälardalens högskola.
År
2018

Formål

Studien undersøker førskolelærere og grunnskolelæreres tilnærming til didaktisk arbeid med sosiale relasjoner i overgangen mellom førskoleklassen (barnehagen) til grunnskolen. Det didaktiske arbeidet er sett på som en relasjonsoppgave som forgår over tid og som handler om å koordinere voksne og barns handlinger og oppfatninger i et pedagogisk miljø. Tre forskningsspørsmål ble stilt i studien:

  1. Hvilke sosiale og kulturelle sammenhenger fremtrer som sentrale i arbeidet med sosiale relasjoner i overgangen for førskolelæreren og grunnskolelæreren i 1. klasse?
  2. Hva kommer til uttrykk i læreres handlinger og kommunikasjon om sosiale relasjoner i overgangen mellom førskoleklassen og grunnskolens første klasse?
  3. Hvordan uttrykkes felles kunnskap mellom lærere i førskolen og lærere i grunnskolen rundt arbeidet med sosiale relasjoner i overgangen?

Resultat

Resultatene viser at det didaktiske arbeidet med sosiale relasjoner som blir gjort på slutten av en utdanningsform (barnehagen) og ved begynnelsen av en annen (grunnskolen) blir identifisert og fremhevet som meningsfullt fra et utdanningsperspektiv. Det sosiale relasjonsarbeidet handler om å legge til rette for at barn og voksne får positive opplevelser av de nye kulturelle og sosiale undervisningsomgivelsene. Resultatet viser at lærernes arbeid med sosiale relasjoner får forskjellig fremtoning fra førskoleklassen til grunnskolen.

Førskoleklassens arbeid med sosiale relasjoner retter seg mot en kollektiv forberedelse for arbeid, hvor gruppeprosesser, forming av relasjoner blant barn, normer og verdier er fremhevet i undervisningen. I grunnskolen blir arbeidet med sosiale relasjoner gradvis innført i undervisningen, da først og fremst som klasseromsregler. I læreres handlinger kommer det frem hvordan normer og verdier, relasjoner og samarbeid, sammen med strukturer og organisering, utgjør en del av lærernes arbeid med sosiale relasjoner.

 

Design

Datamaterialet har blitt produsert gjennom deltagelse i læreres pedagogiske arbeid ved tre forskjellige utdanningsinstitusjoner, som alle hadde både førskoleklasser og årskurs 1 (grunnskolen). På bakgrunn av en fortolkningsmetode og begreper inspirert av teori om profesjonelle representasjoner, blir lærernes handlinger tolket som uttrykk for mening i deres didaktiske arbeid, noe som også som påvirker deres arbeid med sosiale relasjoner. Flere utdanningsinstitusjoner i forskjellige kommuner var med i utvalget. Datainnsamlingsmetodene var deltakende observasjoner, semistrukturerte intervjuer med barn og lærere, uformelle samtaler og fotografier av læringsmiljøet.

Referanser

Kallberg, P. (2018). "Två lärarkategoriers arbete med sociala relationer i övergången från förskoleklass till årskurs 1". Akademisk avhandling. Mälardalens högskola.