Dialoger om Kvalitet: Hvordan viden om kvalitet udveksles, forstås og styres i to kommuners organisering af daginstitutionsområdet

Forfatter
Kampmann, N. E. S., Pors, A. S., Trangbæk, L., Kampmann, J.
Kilde
Forskningsrapport. Københavns Professionshøjskole.
År
2019

Formål

Forskningsprosjektet har undersøkt hvordan kunnskap om kvalitet utveksles, forstås og styres i den kommunale organiseringen av to barnehager. Målet er å få fram et nyansert bilde av forskjellige forståelser av innholdet i begrepet kvalitet, og hvordan de ulike aktørene samarbeider om kvalitet i barnehagen på mer eller mindre meningsfulle måter. Undersøkelsens fokus er å beskrive ulike innfallsvinkler på sameksisterende, men forskjellige forestillinger om hvordan aktørene «bør» evaluere, dokumentere og illustrere kvaliteten, samt hvordan denne kunnskapen brukes i organisasjonen. Forskningsspørsmålet er: Hvilke dialog- og utvekslingsprosesser, forståelser og begrunnelser for forvaltningen gjør seg gjeldende i samarbeidet om kvalitet i to kommunale organiseringer av barnehageområdet? I tillegg har prosjektet formulert fire arbeidsspørsmål: a) Hvordan utveksles kunnskap om kvalitet på tvers av barnehager og forvaltninger? b) Hva forstår aktørene med kvalitet i barnehager? c) Hvilke styringsambisjoner danner rammen for arbeidet med kvalitet? d) Hvilke kritisk-konstruktive innspill til samarbeidet om kvalitet i barnehagen kan reises med bakgrunn i analysen?

Resultat

Et gjennomgående trekk i de to kommunene er at det eksisterer høy grad av uklarhet rundt hvilke kvalitetskriterier det pedagogiske arbeidet styres og evalueres i forhold til. Dette fører til høy grad av kompleksitet i dialogene om kvalitet. De forskjellige begrunnelsene for hva kvalitet er, er derfor noen ganger i strid med hverandre. Andre ganger kobles de sammen i strategisk forening, og enkelte ganger dukker de opp som parallelle krav i arbeidet med dokumentasjon, data og evaluering. I denne organisatoriske kompleksiteten arbeides det på tvers av nivåer med å oversette, forklare og sortere informasjon om kvalitet, slik at informasjonen kan fungere som beslutningsgrunnlag og omsettes til pedagogisk praksis.

Design

Undersøkelsen er en casestudie basert på intervjuer med pedagoger, institusjonsledere, pedagogiske konsulenter, forvaltningsledere og barnehagestyrere i to danske kommuner om deres opplevelser og oppfatninger av samarbeidet om kvalitet i kommunen. I tillegg blir også flere kommunale- og nasjonale politiske dokumenter analysert.

Referanser

Kampmann, N. E., Pors, A. S., Trangbæk, L. & Kampmann, J. (2019). «Dialoger om Kvalitet: Hvordan viden om kvalitet udveksles, forstås og styres i to kommuners organisering af daginstitutionsområdet». Forskningsrapport. Københavns Professionshøjskole.

Oppdragsgiver

BUPLs forskningspulje, Danmark.