Musical pathfinders of the kindergarten

Forfatter
Knudsen, J. S., Aglen, G. S., Danbolt, I., Engesnes, N.
Kilde
Contemporary Issues in Early Childhood, 20(2):163–176.
År
2019

Formål

Studien undersøker de ulike praksisene til barnehagepersonell som er musikalsk aktive i samspill med barna. Med utgangspunkt i antakelsen om at et økende kulturelt mangfold reflekteres i flere ulike musikalske praksiser, stiller forfatterne følgende forskningsspørsmål: Hvordan kan vi forstå de ulike praksisene, identifikasjonene og fagposisjonene til musikkutøvere i barnehagen, og hvordan kan disse utfordre rådende syn på profesjonell identitet og bringe fram ny forståelse for hva det vil si å jobbe musikalsk i barnehagen?

Resultat

I analysen av dataene identifiserte forfatterne fem ulike typer musikalske ansatte i barnehagene: Diskjockeyen, tilretteleggeren, korlederen, omsorgspersonen og artisten, som de mener fungerer som representanter for variasjonen i musikalske praksiser i norske barnehager. Forfatterne mener disse fem typene, i ulik grad, kan utfordre det rådende synet på barnehageansatte og omsorgsoppgavene de har. Disse ansattes profesjonelle forståelse knytter seg tettere til at de er kulturarbeidere mer enn «moderlige» omsorgspersoner. På denne måten kan disse typene gi oss nye bilder av hva det vil si å jobbe i barnehagen. De fleste i denne gruppen så ikke på de musikalske aktivitetene med barna som læringsaktiviteter, men mer som aktiviteter som tilrettela for menneskelig interaksjon. For mange av dem var det å jobbe med musikk ikke bare knyttet til yrket deres, men også et dypt personlig engasjement. Dermed ble barna lett smittet av de voksens entusiasme og glede. Forfatterne mener likevel de ansattes fokus på «egen» musikk kan gå ut over stimuleringen av barnas kulturelle behov og preferanser.

Design

Studien er basert på empiriske data samlet inn gjennom observasjoner, feltnotater, intervjuer og lydopptak av musikalsk aktivitet i sju barnehager i Oslo-området. Barnehagene ble valgt ut fordi de alle la stor vekt på musikk i barnehagehverdagen. Utvalgskriteriet for de barnehageansatte i utvalget var at de var musikalsk aktive på daglig basis. Både organiserte og mer uorganiserte musikalske aktiviteter ble observert og tatt opp på lydbånd. Intervjuene med ansatte og styrere fokuserte på informantenes refleksjoner rundt sitt eget arbeid.

Referanser

Knudsen, J. S., Aglen, G. S., Danbolt, I. & Engesnes, N. (2019). «Musical pathfinders of the kindergarten”. Contemporary Issues in Early Childhood, 20(2):163–176.

Oppdragsgiver

Utdanningsdirektoratet, Norge