A Critical Analysis of Education for Sustainability in Early Childhood Curriculum Documents in China and Norway

Forfatter
Li, M., Zhang, Y., Yuan, L. & Birkeland, Å.
Kilde
ECNU Review of Education, 2(4):441–457
År
2019

Formål

Artikkelen analyserer og sammenligner hvordan læreplanverk for barnehagen i to ulike kulturelle kontekster, Norge og Kina, behandler temaet bærekraftig utvikling. Forskningsspørsmålene er: 1) Er konseptet bærekraftig utvikling eksplisitt og implisitt brukt i kinesiske og norske læreplandokumenter? 2) Hvordan, og på hvilke måter, er barna, som aktive deltakere for å skape endring, representert i de norske og kinesiske læreplandokumentene for barnehagen? 3) Hvordan, og på hvilke måter, er forestillingen om bærekraftig utvikling i barnas hverdag reflektert i disse dokumentene?

Resultat

Analysen viser at Kina og Norge legger ulik vekt på de tre dimensjonene av bærekraftig utvikling som analysen fokuserte på, det vil si sosio-kulturell, økonomisk og miljømessig bærekraft. Norge har et mer autonomt syn på barnas muligheter for selvbestemmelse, mens Kina fokuserer mer på lærerstøtte. De to landene har også ulike perspektiver på barnehagens samarbeid med barnas familier og lokalmiljøet grunnet i ulike tradisjoner. Den komparative dokumentanalysen viser at dominerende kulturelle dimensjoner i begge land, som kollektive og individualistiske faktorer, kan forme forståelsene av bærekraftig utvikling i landenes læreplanverk.

Design

Forfatterne har analysert og sammenlignet nasjonale læreplandokumenter for barnehagen i Norge og Kina med fokus på hvordan ulike former for bærekraftig utvikling er implementert i læreplanene. I dokumentanalysene er det lagt vekt på tre tema knyttet til bærekraftig utvikling: 1) Konseptet bærekraftig utvikling (økonomisk, sosio-kulturelt og miljømessig), 2) Barn som endringsagenter for en bærekraftig utvikling og 3) Bærekraftig utvikling i barnas hverdagsliv.

Referanser

Li, M., Zhang, Y., Yuan, L. & Birkeland, Å. (2019). «A Critical Analysis of Education for Sustainability in Early Childhood Curriculum Documents in China and Norway”. ECNU Review of Education, 2(4):441–457.