Physical activity and music to support pre-school children's mathematics learning

Forfatter
Elofsson, J., Bohm, A. E., Jeppsson, C., Samuelsson, J.
År
2018

Formål

Studien sammenligner hvor godt to ulike undervisningsmetoder lærer barnehagebarn å regne. Den ene undervisningsmetoden, “Math in action” (MIA), kombinerer innlæring av matematikk med fysisk aktivitet og musikk. Den andre undervisningsmetoden, ”Common numeral activities in preschool” (CNA), baserer seg på mer tradisjonell matematikkundervisning. Studien undersøker også hvordan barn med ulike motoriske ferdigheter reagerer på de to ulike undervisningsmetodene. Forfatterne fremsetter to hypoteser og et forskningsspørsmål: 1) Barn som lærer matematikk i et miljø med fysisk aktivitet og musikk utvikler signifikant bedre regneferdigheter enn barn som lærer matematikk med vanlige tall-aktiviteter. 2) Det er en sammenheng mellom barns motoriske ferdigheter og regneferdigheter. 3) I hvor stor grad vil barn med ulike motoriske ferdigheter dra fordeler av å lære regning når undervisningen kombineres med fysisk aktivitet og musikk?

Resultat

Studien viser at førskolebarn som lærer matematikk ved hjelp av fysisk aktivitet og musikk utvikler regneferdigheter signifikant bedre enn barn som får en mer tradisjonell matematikkundervisning. Forfatterne hevder også at barn med gode motoriske ferdigheter har lettere for å lære matematikk. Dette gjelder både gruppen som ble undervist med MIA og gruppen som fikk CNA-undervisning. Både barn med gode motoriske ferdigheter og barn med motoriske utfordringer utviklet bedre regneferdigheter etter undervisningen med MIA enn samme type barn i gruppen som fikk CNA-undervisning. 

Design

Studien brukte et utvalg av 53 barn fra samme barnehage som ble fordelt på de to ulike undervisningsmetodene. Ingen av barna hadde deltatt i formell matematikkundervisning tidligere. Barna ble testet i matematiske og motoriske ferdigheter både før og etter undervisningsperioden. For å sikre at de to ulike gruppene var mest mulig like i utgangspunktet, ble barn med gode matematiske og motoriske ferdigheter blandet med barn som fikk lavere skår på før-testene og/eller hadde motoriske utfordringer. 

Referanser

Elofsson, J., Bohm, A. E., Jeppsson, C. & Samuelsson, J. (2018). "Physical activity and music to support pre-school children's mathematics learning". Education 3-13, 46(5):483-493. 

Oppdragsgiver

Vetenskapsrådet, Sverige