At your service 24/7: preschool managers on their tasks and daily work

Forfatter
Franzén K., Hjalmarsson M.
År
2018

Formål

Artikkelen fokuserer på svenske førskolelederes syn på deres oppgaver og daglige virke: aktiviteter, forhold og ideer om lederskap. Hvilke aktiviteter fremheves av førskoleledere når de forteller om en dag på jobb? Hvilke forhold og utfordringer må førskolelederne håndtere? Hvilke ideer om lederskap blir implementert av førskolelederne?

Resultat

Dagboknotatene viser at førskolelederne tar arbeidet deres alvorlig, at de gjerne vil gjøre en god jobb og at de må sjonglere en mengde oppgaver samtidig. Dagbøkene viser også at lederne sjelden delegerer oppgaver nedover. Videre viser dagbøkene at førskolelederne står i en mellomposisjon mellom flere parter. Posisjonen er emosjonelt krevende, da lederne gjerne vil gjøre alle parter til lags. Lederne uttrykker at de føler de ikke klarer å tilby førskolelærerne den støtte de trenger, samt at de opplever foreldresamarbeidet som krevende fordi internett muliggjør kontakt utenfor ordinær kontortid. Avslutningsvis viser dagboknotatene at lederne utfører deres oppgaver i samsvar med læreplaner og lovverk samtidig som de gjør en innsats for å skape et positivt arbeidsmiljø for førskolelærerne. 

Design

Dataene ble samlet inn via dagboknotater fra fem førskoleledere, som førte dagbok over en periode på to uker. Analysene av dagbøkene er forankret i hierarkisk adferdstaksonomi, som er utviklet i tilknytning til forskning på ledelse. Taksonomien blir i artikkelen brukt for å identifisere posisjoner, ikke holdninger. 

Referanser

Franzén, K. & Hjalmarsson, M. (2018). “At your service 24/7: preschool managers on their tasks and daily work”. Early Years, 41(1), 23–35. 

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt