Med blicken på möten: Martin Bubers pedagogiska idé i dialog med förskolans praktik

Forfatter
Fredriksson, M.
År
2019

Formål

Formålet med avhandlingen er å utvikle en inngående kunnskap om, og en empirisk basert forståelse av, møter mellom barn og barnehagelærere i barnehagen. Avhandlingen inneholder to delstudier. Basert på viktigheten av møter i pedagogisk praksis, fokuserer den første delstudien på hva som skjer med dialoger hvor flere barn slutter seg til situasjonen der dialogen finner sted. Følgende forskningsspørsmål besvares i delstudie 1:

  • Hvordan kan ulike typer tiltak for å øke antall deltakere i en løpende dialog forstås fra et turtakingsperspektiv?
  • På hvilken måte kan deltakende barns innholdsfokus relateres til innholdet i den pågående dialogen?
  • Hvordan påvirkes dialoger mellom barn og pedagoger når flere barn blir med i dialogen og hvordan handler pedagogene i disse situasjonene?
  • Hva framtrer som betydningsfullt for hvordan dialogen påvirkes av at flere barn blir med i den?

Den andre delstudien tar for seg forutsetningene for pedagogiske møter, som innbefatter både relasjonelle og kunnskapsmessige dimensjoner. Følgende spørsmål besvares:

  • Hva i pedagogens handlinger kan forstås som uttrykk for Bubers framskriving av forutsetninger for pedagogiske møter?
  • Hvilke aspekter ved barnehagepraksisen synes å være viktige for mulighetene for pedagogiske møter?
  • Hvordan kan relasjonelle og kunnskapsmessige dimensjoner forstås som sammenflettede i møter mellom barn og pedagoger i barnehagen?

Resultat

Resultatene fra den første delstudien viser at når et nytt barn kommer til, kan dialoger enten (1) bli avbrutt, (2) bli avbrutt og gjenopptatt med en ny deltaker, (3) bli avbrutt og gjenopptatt uten en ny deltaker eller (4) fortsette uten en ny deltaker. Barnehagelærerens handlinger i disse situasjonene ser ut til å ha den største effekten på utfallet.

Resultatene fra den andre delstudien viser at de handlingene som skaper best forutsetninger for pedagogiske møter, ofte er hverdagslige og spontane. Handlinger knyttet til oppmerksomhet, toleranse, bekreftelse og utvidelse er vesentlige. Disse handlingene kommer ofte samtidig og blir påvirket av barnas handlinger.

Sett i sammenheng, gir disse resultatene muligheter for å sette ord på og understreke hvordan små, hverdagslige handlinger fra barnehagelærerens side, kan ses på som fundamentale for at pedagogiske møter, som skaper relasjoner og kunnskap, kan finne sted i barnehagen.

Design

Begge delstudiene bygger på deltakende observasjon og videodokumentasjon fra en svensk barnehage med 52 barn mellom ett og seks år og ti kvinnelige barnehagelærere. Forskeren observerte blant annet måltider, fri lek innendørs og delvis pedagogstyrte aktiviteter utendørs.

Referanser

Fredriksson, M. (2019). “Med blicken på möten: Martin Bubers pedagogiska idé i dialog med förskolans praktik”. Akademisk avhandling. Högskolan Dalarna.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt