Børns stressreaktion i mødet med dagtilbud – et casestudie om pædagogisk personales arbejde med 0-6-årige børns stressreaktioner i dagtilbud.

Forfatter
Andersen, S. T.
År
2021

Formål

Studien utforsker barnehageansattes egne forståelser av sitt arbeid med stress hos barn. Forskningsspørsmålet er: Hvilken innsats gjør barnehageansatte for å forstå og forebygge stress blant barn fra null til seks år?

Resultat

Resultatene viser at de barnehageansatte opplever at barn kan være stresset. For å redusere stressnivået, er det bred enighet blant de ansatte om at omsorgen, nærværet og kjærligheten til barna er det viktigste. Dette vises blant annet ved berøring (å klemme og stryke barnet), ved å bruke en lav stemme uten å si for mye, og ved å snakke til barnets følelser fremfor fornuft, samt ved å forklare at barnet har rett til sine følelser og at den voksne er der for barnet. For å forhindre at stress oppstår, legger barnehagene stor vekt på viktigheten av å være forberedt og strukturert, og å skape gjennomsiktighet og forutsigbarhet for barna.

Design

Datamaterialet består av fokusgruppeintervjuer med barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter, samt med pedagogiske ledere. Minst én ansatt i hver fokusgruppe hadde deltatt på kurs i nevropsykologi. I alt ble det gjennomført tre fokusgruppeintervjuer fordelt på tre av de seks kommunale barnehagene i Morsø kommune i Danmark. Hvert fokusgruppeintervju varte i en time, og totalt deltok elleve intervjuobjekter, fordelt på de tre barnehagene.

Referanser

Andersen, S. T. (2021). "Børns stressreaktion i mødet med dagtilbud – et casestudie om pædagogisk personales arbejde med 0-6-årige børns stressreaktioner i dagtilbud". UCN Perspektiv, (10):7-15.