Parents of Children Diagnosed with Autism Spectrum Disorder: What Do They Expect and Experience from Preschools?

Forfatter
Andersson, G. W., Gillberg, N., Miniscalco, C.
År
2021

Formål

Studien utforsker hvilke forventninger og erfaringer foreldre med barn som nylig har fått en autismespekterdiagnose (ASD) har til støtten de får i barnehagen. Forskerne undersøkte hva som hadde vært viktig i foreldrenes valg av barnehage, hvilke forventninger de hadde og hvordan de opplevde den pedagogiske støtten fra barnehagen, samt foreldrenes kommunikasjon med barnehagepersonalet. Forskningsspørsmålene er: 1) Hvilke forventninger har foreldrene til barnehagen når de har et barn med ASD-diagnose? 2) Hvilke erfaringer har foreldrene med barnehagen når de har et barn med ASD-diagnose?

Resultat

Studien viser at foreldrene forventer at barnehagepersonalet, inkludert styrer, har kompetanse og kunnskap om ASD. Foreldrene ønsker kontinuerlig dialog med personalet i barnehagen og forventer at barnet får individuell støtte og oppfølging. Flertallet av foreldrene som deltok i studien sa at deres viktigste forventninger ble møtt, men at de ofte bekymret seg for barnet når det var i barnehagen.

Design

Deltakerne i studien var foreldrene til 26 svenske barnehagebarn som nylig hadde fått en autismespekterdiagnose (ASD). Foreldrene besvarte et spørreskjema som besto av tolv åpne spørsmål og ni flervalgspørsmål. De åpne spørsmålene ble analysert for å fange opp forventningene og erfaringene foreldrene hadde til barnehagen. Dataene ble analysert ved hjelp av en kvalitativ induktiv tilnærming med innholdsanalyse av de åpne spørsmålene.

Referanser

Andersson, G. W., Gillberg, N., Miniscalco, C. (2021). “Parents of Children Diagnosed with Autism Spectrum Disorder: What Do They Expect and Experience from Preschools?”. Neuropsychiatric disease and treatment, 17:3025-3037.

Oppdragsgiver

AnnMari och Per Ahlqvists Stiftelse, Sverige