Å oppdage barn med motoriske utfordringer i barnehagen.

Forfatter
Benden, N. M. L. F., Söderström, S.
År
2021

Formål

Studien undersøker hvordan barnehageansatte oppdager og vurderer små barns behov for støtte til motorisk utvikling. Forskningsspørsmålet er: Hvilke erfaringer har ansatte i barnehager med å oppdage barn med motoriske utfordringer?

Resultat

Studien konkluderer med at det er summen av flere små observasjoner som bryter med forventningene om hva som anses som normal motorisk adferd, og som gjør at ansatte får en mistanke om at et barn strever motorisk. Ulike syn på hva som er normal motorisk utvikling, kan bidra til ulikheter i hva som fanges opp, og følgelig også påvirke mulighetene til videre tverrfaglig samarbeid rundt barn med motoriske utfordringer. Forskerne oppfordrer derfor til en kritisk diskusjon om forståelsen av normal motorisk utvikling og hvordan man kan legge til rette for flere, varierte og dynamiske normalitetsforståelser av barns motoriske utvikling.

Design

Forskerne rekruttere syv barnehageansatte (fire barnehagelærere, én spesialpedagog, én barne- og ungdomsarbeider og én ergoterapeut) fra to norske barnehager til å delta i studien. Datainnsamlingen ble gjennomført ved hjelp av kvalitative, halvstrukturerte dybdeintervjuer. I en av barnehagene ble det gjennomført individuelle intervjuer, mens det i den andre ble gjennomført et gruppeintervju. Dataanalysen ble utført ved hjelp av systematisk tekstkondensering.

Referanser

Benden, N. M. L. F., & Söderström, S. (2021). "Å oppdage barn med motoriske utfordringer i barnehagen". Barn–forskning om barn og barndom i Norden, 39(2-3).