I want to participate—Communities of practice in foraging and gardening projects as a contribution to social and cultural sustainability in early childhood education.

Forfatter
Bergan, V., Krempig, I. W., Utsi, T. A., Bøe, K. W.
År
2021

Formål

Studien undersøker de sosiale og kulturelle aspektene ved bærekraft knyttet til aktiviteter som hagearbeid og sanking sett i lys av begrepet praksisfellesskap i barnehagen. Forskningsspørsmålene er: 1. I hvilken grad kan to barnehageprosjekter, som engasjerer seg i lokal mat gjennom sanking og hagearbeid, anerkjennes og kategoriseres som praksisfellesskap? 2. Hvordan kan sankings- og hagearbeid-aktiviteter fungere som en måte å implementere pedagogiske tilnærminger til bærekraft i barnehagen? 3. Hvordan bidrar disse aktivitetene til deltakernes (ansatte og barn) læring og handlefrihet knyttet til de sosiale og kulturelle aspektene ved bærekraft?

Resultat

Resultatene indikerer at kjennetegnene til begrepet praksisfellesskap for en stor del gjenspeiles i dette prosjektets aktiviteter, der økt interesse, sosial interaksjon og ønske om læring står sentralt. Engasjementet og deltakelsen i praksisfellesskapet gjennom sanking og hagearbeid forener ansatte og barn, knytter dem til lokal matarv og kultur og viser vei mot en bærekraftig fremtid.

Design

Datainnsamlingen ble utført gjennom fem semistrukturerte fokusgruppeintervjuer med barnehageansatte (barnehagelærere og assistenter) og gjennom observasjon (direkte og via video) av to grupper barnehageansatte som drev sanking og hagearbeid med barna. Barna var i alderen ett til seks år fra middels store barnehager (60-75 barn) i Nord-Norge. Fokusgruppene hadde mellom to og seks informanter hver. Gruppene som ble filmet besto av ti barn og mellom tre og seks ansatte i barnehagen.

Referanser

Bergan, V., Krempig, I. W., Utsi, T. A., & Bøe, K. W. (2021). “I want to participate—Communities of practice in foraging and gardening projects as a contribution to social and cultural sustainability in early childhood education”. Sustainability, 13(8):4368.

Oppdragsgiver

Norges forskningsråd